Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023

„Remont drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn – Koźle w m. Leśnica ul. Kozielska”
tablica lesnica.jpeg

Remontowi  zostanie poddany odcinek ul. Kozielskiej w m. Leśnica na długości 418 m.  

Zakres robót obejmuje m. in.:
a) remont drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z obrębem skrzyżowań z drogami gminnymi :
- mechaniczne frezowanie nawierzchni na całej remontowanej powierzchni,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem,
- skropienie międzywarstwowe asfaltem,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S,
b) budowa wyspy kanalizującej ruch w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną, 
c) budowa i remont ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej,
d) remont cząstkowy krawężników i obrzeży betonowych, 
e) uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie pobocza gruntowego

 

„Remont drogi powiatowej 1809 O Izbicko – Ligota Dolna na odcinku Otmice – Siedlec”
tablica otmice.jpeg

Początek przeznaczonego do remontu odcinka drogi umiejscowiony jest na skrzyżowaniu drogi – ul. Wiejskiej, ul. Powstańców Śl. oraz ul. Cmentarnej (w kierunku m. Poznowice). Przewidziany do remontu odcinek wynosi 584,15 m.

Zakres robót obejmuje m. in.:
a) wymiana istniejącej nawierzchni bitumicznej : 
- mechaniczne frezowanie nawierzchni na całej remontowanej powierzchni,
- podbudowa z kruszywa łamanego oraz stabilizacja cementowa na powierzchni przełomów,
- skropienie międzywarstwowe asfaltem,
- warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
b) remont zjazdów na drogi polne
c) wykonanie ulepszonych poboczy z destruktu bitumicznego

 

„Remont drogi powiatowej 1842 O Piotrówka – Osiek na odcinku Piotrówka – Łaziska”
tablica piotrowka.jpeg

Zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi powiatowej 1842 O Piotrówka – Osiek na odcinku Piotrówka – Łaziska od km 0+000,00 do km 0+806,00.

Początek przeznaczonego do remontu odcinka drogi umiejscowiony jest na skrzyżowaniu drogi – ul. Kościuszki, ul. Strzeleckiej i ul. Młyńskiej. Przewidziany do remontu odcinek 806,00  m.

Zakres robót obejmuje m. in.:
a) mechaniczne frezowanie nawierzchni na całej remontowanej powierzchni,
b) podbudowa z kruszywa łamanego oraz stabilizacja cementowa na powierzchni przełomów,
c) skropienie międzywarstwowe asfaltem,
d) warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W,
e) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
f) wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego,
g) wykonanie oznakowania pionowego.

 

„Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1822 O Sucha- Rozmierka na odcinku Sucha – Rozmierz w celu poprawy bezpieczeństwa”
tablica sucha.jpeg

Przedmiotem inwestycji w ramach poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu jest budowa dróg dla pieszych - chodników, drogi rowerowej oraz drogi dla pieszych i rowerów, na całym odcinku rozbudowy drogi powiatowej o długości 831,65 m. Wykonane zostaną przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerów. Na odcinku poza terenem zabudowanym wykonana zostanie droga dla rowerów o nawierzchni asfaltowej, oddzielona od jezdni poboczem gruntowym o szerokości 1,00 m ulepszonym mieszanką kamienną z jasnego granitu. Istniejącą jezdnia poszerzona zostanie obustronnie do szerokości 5,50 m oraz wzmocniona do obciążenia ruchem kategorii KR-2. Na odcinku w miejscowości Sucha wykonana zostanie droga dla pieszych i rowerów o nawierzchnio z kostki betonowej bez fazowej, istniejącą jezdnie poszerzona zostanie do szerokości 7,50 m, co pozwoli na wyznaczenie pasa dzielącego o szerokości 1,50 m wraz z dwiema skrajnymi wyspami separacyjnymi. W miejscowości Rozmierz wykonany zostanie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej na przedłużeniu drogi dla rowerów oraz chodnik przy cmentarzu do drogi gminnej. Chodniki połączony z nowym przejściem dla pieszych, wyposażonym w oświetlenie dedykowane. Skrzyżowanie dróg zostanie rozbudowane na rondo typu mini z przejezdną wyspą centralną o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej. Rozbudowana droga na całym odcinku będzie posiadała nowe odwodnienie, zostanie wyposażona w elementy kanalizacji deszczowej oraz trzy zbiorniki odparowujące. Całość dopełnią pobocza gruntowe oraz oznakowanie drogowe. Zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi powiatowej nr 1822 O Sucha – Rozmierka na odcinku Sucha – Rozmierz od km 0+000,00 do 0+831,65 km i obejmuje zakres określony w dokumentacji projektowej. 

Przyjęto do realizacji roboty m. in.: 
a) wymiana istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz przebudowa odcinków ulicy wraz z wykonaniem, 
b) podbudowy kamiennej,
c) przebudowa chodników,
d) budowa ścieżki rowerowej i pieszo rowerowej, 
e) budowa i przebudowa zjazdów na posesje,
f) budowa wpustów ulicznych z przyłączami,
g) budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej, 
h) budowa oświetlenia ulicznego na przejściu dla pieszych, 
i) wykonanie nowej organizacji ruchu, 
j) regulacja skrzynek zaworów wodociągowych, 
k) odcinkowe przełożenie sieci telekomunikacyjnej i światłowodowej, 
l) budowa zbiorników odparowujących odwodnienia drogi, 
m) wykonanie ulepszonych poboczy kamiennych.

 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja – Etap 2 i Etap 3”
tablica jaryszow.jpeg

Zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja

Etap 2 
Zadanie obejmuje budowę prawostronnego chodnika na odcinku 185 m.
Zakres robót obejmuje m. in.:
a)    budowę nowego chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej,
b)    budowę zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej,
c)    budowę odwodnienia /studnie rewizyjne, studnie wpustowe, odwodnienie liniowe, przykanaliki, kolektor/,
d)    remont drogi powiatowej, o nawierzchni bitumicznej,
e)    przebudowę drogi powiatowej-zbiorczej o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej,
f)    budowę ścieków odwadniających z prefabrykatów betonowych,
g)    przebudowę schodów skarpowych,
h)    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

Etap 3 
Zadanie obejmuje budowę prawostronnego chodnika na odcinku 146 m.
Zakres robót obejmuje m. in.: 
a) budowę nowego chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej,
b) budowę zjazdów do posesji, 
c) budowę konstrukcji oporowych, 
d) budowę odwodnienia obejmująca : ścieki odwadniające po stronie lewej z betonowych elementów prefabrykowanych o szerokości 60,00 cm
e) wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni – poszerzenie, 
f) ustawienie oznakowania pionowego, 
g) wykonanie oznakowania poziomego (linii P-10 „przejście dla pieszych).

 

"Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice -Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich - Etap 1"
tablica.jpeg

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej, budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową systemu odwodnienia na odcinku o długości 1294 m – od km 1+160,00 do km 2+454,00.
W ramach przebudowy drogi  zostanie przebudowana i poszerzona nawierzchnia i konstrukcja jezdni do szerokości 6,00 m. Wybudowana zostanie ścieżka rowerowa oraz w  miejscowości Lichynia ścieżka pieszo-rowerowa. 
Szczegółowy zakres prac:
- przebudowa konstrukcji i nawierzchni jezdni
- budowa ścieżki rowerowej
- przebudowa przepustów pod drogą i zjazdami
- przebudowa zjazdów na posesje i drogi boczne
- budowa odcinków kanalizacji wraz ze studniami, wpustami
- zmiana organizacji ruchu w oznakowaniu pionowym i poziomym
- montaż barier energochłonnych
- odtworzenie i reprofilacja rowów.