Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2022

Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2022

1. Informacja ogólna:

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.)

Art. 30a [Raport o stanie powiatu]

1. Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

3. Rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

  1. w powiecie do 100 000 mieszkańców - co najmniej 150 osób;
  2. w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców - co najmniej 300 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.

10. Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

11.  Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.

 

2. Zgłoszenie udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2022 r.
DOCXZgłoszenie udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2022 r.-pismo.docx (15,55KB)
DOCXKlauzula informacyjna.docx (17,73KB)

3. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2022 r.
PDFRaport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2022 rok.pdf (11,90MB)
PDFSPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W TREŚCI RAPORTU O STANIE POWIATU STRZELECKIEGO ZA 2022 ROK.pdf (109,75KB)
PDFUchwała nr LIII.463.23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.05.2023 r.pdf (323,74KB)

4. Programy/Strategie/Informacje, o których mowa w Raporcie o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2022 r.
PDFGOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI POWIATU STRZELECKIEGO 2023.pdf (8,11MB)
PDFINFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU.pdf (2,27MB)
PDFPLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ DLA POWIATU STRZELECKIEGO.pdf (590,33KB)
PDFPLAN PROMOCJI POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2021-2023.pdf (355,91KB)
PDFPOWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.pdf (3,69MB)
PDFPOWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2021 – 2025.pdf (7,85MB)
PDFPOWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2025-2028.pdf (3,93MB)
PDFPOWIATOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO - EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA LATA 2021- 2025.pdf (2,74MB)
PDFPOWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021-2023 W POWIECIE STRZELECKIM.pdf (5,14MB)
PDFPOWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO.pdf (296,20KB)
PDFPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO „POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY DLA POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2021 - 2024 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2025 - 2028.pdf (5,45MB)
PDFPROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2018-2022.pdf (8,90MB)
PDFPROGRAM PROFILAKTYCZNY MAJĄCY NA CELU UDZIELANIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY W ZAKRESIE PROMOWANIA I WDRAŻANIA PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH.pdf (2,93MB)
PDFPROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2021 – 2025.pdf (6,63MB)
PDFRAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA 2019 - 2020.pdf (3,06MB)
PDFROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU Z NGO 2022.pdf (987,49KB)
PDFSPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW ZA ROK 2022 R.pdf (1,41MB)
PDFSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NGO ZA ROK 2022.pdf (2,34MB)
PDFSTRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2018- 2025.pdf (47,74MB)
PDFSTRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELECKIEGO 2021-2030.pdf (2,81MB)
PDFUCHWAŁA NR IX.102.19 RADY POWIATU STRZELECKIEGO Z DNIA 26.06.2019 R.pdf (323,46KB)
PDFWIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2022.pdf (1,68MB)