Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa ul. Zielonej w Kielczy

O B W I E S Z C Z E N I E ST A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O

 

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 176) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm),

 

z a w i a d a m i a s i ę,

 

że dnia 20.05.2022 r. na żądanie Burmistrza Zawadzkiego z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105683 O ul. Zielonej w Kielczy, na działkach:

 

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiącymi pas drogowy:

Lp.

Nr działki przed podziałem


Arkusz mapy


Obręb

Nr działki po podziale,

działki w liniach rozgraniczających

Nr działki po podziale, działki poza liniami rozgraniczającymi

1.

450

3

Kielcza

450/1

450/2

2.

470

3

Kielcza

470/1

470/2

3.

482

3

Kielcza

482/1

482/2

4.

484

3

Kielcza

484/1

484/2

5.

472/1

3

Kielcza

472/6

472/7

6.

474/2

3

Kielcza

474/5

474/6

7.

474/3

3

Kielcza

474/7

474/8

8.

474/4

3

Kielcza

474/9

474/10

9.

485

3

Kielcza

485/1

485/2

10.

475

3

Kielcza

475/1

475/2

11.

448

3

Kielcza

448/1

448/2

12.

471

3

Kielcza

-

-

13.

481

3

Kielcza

-

-

 

2. do przejęcia z mocy prawa na rzecz Inwestora przeznaczone pod inwestycję:

Lp.

Nr działki

Arkusz mapy

Obręb ewid.

Nr działki po podziale

1.

450

3

Kielcza

450/1

2.

470

3

Kielcza

470/1

3.

482

3

Kielcza

482/1

4.

484

3

Kielcza

484/1

5.

472/1

3

Kielcza

472/6

6.

474/2

3

Kielcza

474/5

7.

474/3

3

Kielcza

474/7

8.

474/4

3

Kielcza

474/9

9.

485

3

Kielcza

485/1

10.

475

3

Kielcza

475/1

11.

448

3

Kielcza

448/1

 

3. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiącymi teren niezbędny

Lp.

Nr działki przed podziałem

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki po podziale

1.

2103/1

3

Kielcza

-

 

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą telefonicznie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy pod numerem telefonu 77 4401763 (w godzinach pn. 830÷1300, wt.-czw. 830÷1330, pt. 830÷1300).

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 7 lipca 2022r. do 28 lipca 2022r.

 

 

z up. Starosty

 

Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału

Architektoniczno-Budowlanego