Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta Kwalifikacji Kierowcy

Karta Kwalifikacja Kierowcy

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 ze zm.);
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dz. U. z 2022 r., poz. 2201 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (Dz. U. z 2022 r., poz. 742
ze zm.);
 

 

Wymagane dokumenty:

- formularz wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy dostępny przy stanowiskach /Informacji SP/ lub poniżej w załączniku (wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze);

- kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy od lekarza uprawnionego do badań kierowców /oryginał do wglądu/;

- kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy od uprawnionego psychologa w zakresie psychologii transportu /oryginał do wglądu/ ;

- wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej;

- wydane w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; warunek nie dotyczy przypadku wydania do dnia 10 września 2008 r. prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub do dnia 10 września 2009 r. prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E;


- kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;


-  kopię posiadanego prawa jazdy /oryginał do wglądu/;


- dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty ewidencyjnej;

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 

 

Opłata

Opłata za Kartę Kwalifikacji Kierowcy wynosi 150 zł.

Opłatę należy wpłacać w kasie starostwa lub przelewem na rachunek bankowy:

27 8907 1089 2002 0090 0007 0068

Bank Spółdzielczy Leśnica o/Strzelce Op.

W tytule wpłaty należy podać: opłata za prawo jazdy, imię i nazwisko i adres osoby, której sprawa dotyczy.

W przypadku uiszczenia opłaty w formie przelewu, potwierdzenie należy przesłać na adres mailowy: kt@powiatstrzelecki.pl 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

PDFwniosek.pdf (376,80KB)
PDFzgoda.pdf (173,56KB)