Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONTO INWESTORA

Rejestracja KONTA INWESTORA: cuw.mapy.opolskie.pl (pomoc: cuw.mapy.opolskie.pl)
1. Konto (osoba prawna) zostanie aktywowane po weryfikacji przez administratora Centrum Usług Wspólnych, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (automatyczna wiadomość na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail).
2. Wiadomość (pkt 1.) należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich na adres e-mail: zud@powiatstrzelecki.pl, w celu dodania podmiotu do listy użytkowników systemu.

PIERWSZE KROKI:

1. Nie masz konta? Zarejestruj się cuw.mapy.opolskie.pl
2. Rodzaj konta:
    • Osoba prawna
    • Inwestor/Projektant

TYLKO!!! tak założone Konto Inwestora umożliwi złożenie e-wniosku o skoordynowanie sieci uzbrojenia terenu.

Uwaga! Jesteście Państwo użytkownikami Centrum Usług Wspólnych (posiadacie jakiekolwiek zarejestrowane konto, np. Konto Geodety, osoby fizycznej)? W takim przypadku Konto Inwestor/Projektant musi zostać założone z wykorzystaniem innego adresu e-mail niż podany we wcześniejszym formularzu zgłoszeniowym.

CUW_Konto Inwestora_rejestracja.png

 

Rejestracja wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
1. Logowanie w Centrum Usług Wspólnych: cuw.mapy.opolskie.pl
2. Wybór e-usługi: Usługa rejestracji i obsługi wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej

Usługa rejestracji i obsługi wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej.png

film instruktażowy: cuw.mapy.opolskie.pl

 

Wymagane dokumenty:
1. Załączniki projektu:
1) Projekt (format pliku pdf) podpisany przez projektanta certyfikatem kwalifikowanym lub z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (pomoc ePUAP: www.gov.pl).
Propozycja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawiona na kopii aktualnej mapy zasadniczej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta musi zawierać klauzulę urzędową z identyfikatorem ewidencyjnym operatu technicznego P.1611. ... oraz podpisem osoby reprezentującej organ lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji pracy geodezyjnej nr GKN.6640. ... wraz z podpisem (w celu weryfikacji czy operat został wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).
2) Geometria projektu [format pliku dxf (preferowany) lub dwg lub txt lub jpg (w przypadku braku ww. formatów obligatoryjnie plik jpg Projektu)] podpisany przez projektanta certyfikatem kwalifikowanym lub z wykorzystaniem ePUAP.
*2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy w imieniu wnioskodawcy (inwestora lub projektanta) występuje przedstawiciel lub gdy projektant występuje z pełnomocnictwa inwestora.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) lub w formie dokumentu elektronicznego (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).
*3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Złożenie dokumentu pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej – 17 zł [poświadczenie zgodności kopii (za każdą zaczętą stronicę) – 5 zł].
Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich: www.bip.strzelceopolskie.pl

 

Informacje dodatkowe:
1. Plik dxf/dwg
Plik powinien zawierać tylko wektorową postać przebiegu projektowanych przewodów – sieci lub/i przyłączy (na elektronicznej kopii aktualnej mapy zasadniczej przygotowanej przez uprawnionego geodetę i przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie oryginalnego układu współrzędnych geodezyjnych (nie należy przeskalowywać mapy).
2. Plik txt
Plik powinien zawierać wykaz współrzędnych geodezyjnych dla oznaczonych na projekcie punktów charakterystycznych (załamania) projektowanych przewodów, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku (do 1 cm),
w postaci: nr pkt → X → Y, np.
E1→5597456,61→6521379,17
E2→5597487,97→6521576,82
Elementy wiersza rozdzielone znakiem tabulatora lub spacji, separator części ułamkowej w postaci przecinka. Plik nie może zawierać nagłówków lub dodatkowych opisów, należy także zachować kolejność współrzędnych geodezyjnych.
3. Plik jpg
Rozdzielczość min. 300 dpi, obraz kolorowy.
4. Dokument obliczenia opłaty zostanie udostępniony do pobrania przez przewodniczącego narady koordynacyjnej w KONCIE INWESTORA w zakładce „Moje projekty”, w odpowiednim projekcieCUW_symbol ołówek.jpeg
Na dzisiaj należy przesyłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail:  (tytuł przelewu to znak sprawy o skoordynowanie GKN.6630. ...).
5. E-protokół wraz z załącznikiem zostanie udostępniony do pobrania w KONCIE INWESTORA w zakładce "Moje projekty"/ Polecenia: "Dokumenty sprawy", po zakończeniu narady koordynacyjnej.

 

UWAGA:
1. Dostosowanie się do ww. wymagań ustalonych w przepisach prawa i zaleceń przyspieszy proces cyfrowego opracowania wnioskowanej sieci lub/i przyłączy w systemie Ośrodek Comarch Ergo, a tym samym całą procedurę koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
2. W przypadku braków formalnych w złożonym wniosku, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych: www.bip.powiatstrzelecki.pl