Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2021 Kadencja 2018-2023
Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2021 Kadencja 2018-2023

Uchwała Nr XXVI/254/21  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 – 2025.

Uchwała Nr XXVI/255/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021- 2025.

Uchwała Nr XXVI/256/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznego mającego na celu udzielanie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025”

Uchwała Nr XXVI/257/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 w Powicie Strzeleckim.

Uchwała Nr XXVI/258/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkół.

Uchwała Nr XXVI/259/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXVI/260/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXVI /261/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Uchwała Nr XXVII /262/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

Uchwała Nr XXVII /263/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji.

Uchwała Nr XXVII /264 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXVII/265/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego  2021 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXVIII /266/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca  2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/243/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2021 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

Uchwała Nr XXVIII /267/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca  2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2019-2020 z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022.”

Uchwała Nr XXVIII /268/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca  2021 roku wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXVIII /269/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca  2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXVIII /270/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca  2021 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXIX /271/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 2020.”

Uchwała Nr XXIX /272/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2025” za rok 2020.

Uchwała Nr XXIX /273/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXIX /274/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXX /275/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Strzeleckiego wotum zaufania.

Uchwała Nr XXX /276/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.

Uchwała Nr XXX /277/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego .

Uchwała Nr XXX /278/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2020 samorządowej instytucji kultury, dla którego Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXX /279/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2020 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich .

Uchwała Nr XXX /280/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXX /281/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2021 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXX /282/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała Nr XXX /283/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXX /284/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021

Uchwała Nr XXX /285/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Uchwała Nr XXX /286/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania  rocznej oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem.

Uchwała Nr XXX /287/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Leśnica stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr XXXI /288/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca  2021 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXV/243/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2021 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie .

Uchwała Nr XXXI /289/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca  2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr XXXI /290/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca  2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXXI /291/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 czerwca  2021 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXXII /292/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028.

Uchwała Nr XXXII /293/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2021 roku  zmieniająca Uchwałę Nr XXV/243/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2021 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

Uchwała Nr XXXII /294/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr XXXII /295/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Strzelecki- Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXXII /296/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Uchwała Nr XXXII /297/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2021 roku  zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXXII /298/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Uchwała Nr XXXII /299/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXXII /300/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXXIII /301 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała Nr XXXIII /302 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2021 r. w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2021 roku.

Uchwała Nr XXXIII /303 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2021 roku planu finansowego samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury.

Uchwała Nr XXXIII /304 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2021 roku planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki -Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXXIII /305 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: powołania Kapituły Tytułu „Honorowy Obywatel" Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr XXXIII /306 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 września 2021 roku zmieniająca  uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecki, udostępnianych dla operatorów przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXXIII /307 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXXIII /308 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXXIII /309 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 września 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/249/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXXIII /310 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 września 2021 roku zmieniającej  Uchwałę Nr XXX/281/21Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku  w sprawie   zatwierdzenia planu  finansowego i  inwestycyjnego na rok 2021 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego   w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXXIII /311 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Strzelecki Szpitalowi Powiatowemu im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

Uchwała Nr XXXIII /312 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia do kategorii dróg powiatowych , drogi na terenie miasta Strzelec Opolskich.

Uchwała Nr XXXIV /313 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 października 2021 roku w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr XXXIV /314 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27  października  2021 roku  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Gowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXXIV /315 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27  października  2021 roku  w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych " Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2021/2022

Uchwała Nr XXXIV /316 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27  października  2021 roku w sprawie powierzenia Gminie Leśnica wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2021/2022.

Uchwała Nr XXXIV /317 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27  października  2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji .

Uchwała Nr XXXIV /318 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27  października  2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXXIV /319 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27  października  2021 roku roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXXIV /320 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27  października  2021 roku roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/250/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia2020 roku  w sprawie  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2021 roku.

Uchwała Nr XXXV /321 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 listopada  2021 roku roku  w sprawie" Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w roku 2022."

Uchwała Nr XXXV /322 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 listopada  2021 roku roku  w sprawie ustalenia zasad , na jakich radnym Powiatu Strzeleckiego przysługują diety.

Uchwała Nr XXXV /323 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 listopada  2021 roku roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr XXXV /324 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 listopada  2021 roku roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2022 roku.

Uchwała Nr XXXV /325 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 listopada  2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/243/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2021 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

Uchwała Nr XXXV /326 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 listopada  2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXXV /327 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 listopada  2021 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXXVI /328 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia   2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022.

Uchwała Nr XXXVI /329 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia   2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2022.

Uchwała Nr XXXVI /330 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia   2021 roku  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2022.

Uchwała Nr XXXVI /331 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia   2021 roku  w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXXVI /332/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia   2021 roku  w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2022 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

Uchwała Nr XXXVI /333/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia   2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/243/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w roku 2021 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

Uchwała Nr XXXVI /334/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia   2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Uchwała Nr XXXVI /335/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia   2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Powiatu Strzeleckiego przysługują diety.

Uchwała Nr XXXVI /336/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia   2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXXVI /337/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia   2021 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXXVI /338/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia   2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2022.

Uchwała Nr XXXVI /339/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia   2021 roku w sprawie  zmieniająca  Uchwałę Nr XXXIII/310/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 września 2021 roku  w sprawie   zatwierdzenia planu finansowego i  inwestycyjnego na rok 2021 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego   w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXXVI /340/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia   2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
i inwestycyjnego na rok 2022 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXXVI /341/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia   2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2022-2025.

Uchwała Nr XXXVI /342/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia   2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2022.

 


 


 Uchwały dostępne cyfrowo 
  

 

 

.