Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2020 Kadencja 2018-2023

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2020 Kadencja 2018-2023

Uchwała Nr XVI/166/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr XVI/167/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Bierawa.

Uchwała Nr XVI/168/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej  dla Gminy Strzelce Opolskie .

Uchwała Nr XVI/169/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Uchwała Nr XVI/170/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024.

Uchwała Nr XVI/171/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu   Strzeleckiego na rok 2020.

Uchwała Nr XVI/172/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XV/160/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2020.

Uchwała Nr XVI/173/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Uchwała Nr XVI/174/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2020 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości
środków na ich finansowanie.

Uchwała Nr XVII/175/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości powiatowej położonej w Leśnicy przy ul. Stawowej.

Uchwała Nr XVII/176/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2020 roku zmieniająca  Uchwałę Nr XVI/166/20 Rady Powiatu Strzeleckiego  dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr XVII/177/120 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie realizacji §5 ust.1 pkt.2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Uchwała Nr XVII/178/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu   Strzeleckiego na lata 2020-2024.

Uchwała Nr XVII/179/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2020 roku uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2020.

Uchwała Nr XVII/180/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XVIII/181/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XV/151/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2020.

Uchwała Nr XVIII/182/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2020.

Uchwała Nr XVIII/183/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XV/150/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2020.

Uchwała Nr XVIII/184/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 2019.

Uchwała Nr XVIII/185/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024.

Uchwała Nr XVIII/186/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2020.

Uchwała Nr XVIII/187/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XV/160/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2020.

Uchwała Nr XVIII/188/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania ,nabywania i wykupu.

Uchwała Nr XVIII/189/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Uchwała Nr XVIII/190/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Szpital im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XVIII/191/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Szpital im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XVIII/192/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/174/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki,  na które przeznacza się

 w 2020 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

Uchwała Nr XVIII/193/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Powiatu Strzeleckiego z Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną oraz zbycie udziałów.

Uchwała Nr XVIII/194/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2025”za rok 2019.

Uchwała Nr XVIII/195/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku  w sprawie przystąpienia Powiatu Strzeleckiego do realizacji projektu p.n. Bliżej rodziny i dziecka –wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej –III Edycja „w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu

Uchwała Nr XVIII/196/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr XIX/197/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2019 samorządowej instytucji kultury, dla którego Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XIX/198/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich .

Uchwała Nr XIX/199/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Uchwała Nr XIX/200/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała Nr XIX/201/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Strzeleckiego wotum zaufania.

Uchwała Nr XIX/202/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 .

Uchwała Nr XIX/203/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr XIX/204/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024.

Uchwała Nr XIX/205/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Uchwała Nr XIX/206/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2020.

Uchwała Nr XIX/207/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2020w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2019 z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem, złożonego przez jednostkę prowadzącą Warsztat – Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu oraz oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w 2019 r.

Uchwała Nr XX/208/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wydelegowania radnych Powiatu Strzeleckiego do pracyw Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kadencji 2020-2023.

Uchwała Nr XX/209/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024

Uchwała Nr XX/210/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2020.

Uchwała Nr XX/211/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2020 r.  zmieniającej Uchwałę Nr XV/154/19 Rady Powiatu Strzeleckiego  z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego  i inwestycyjnego na rok 2020 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla   którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXI/212/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca  2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/174/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2020 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

Uchwała Nr XXI/213/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca  2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024 .

Uchwała Nr XXI/214/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca  2020 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2020 .

Uchwała Nr XXI/215/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca  2020 r. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem jest Powiat Strzelecki- Szpitala Powiatowego im. J. Glowatzkiego  w  Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXI/216/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca  2020 r.  w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Uchwała Nr XXI/217/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego .

Uchwała Nr XXI/218/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca  2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ,których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecki, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXII/219/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2020 r.  w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała Nr XXII/220/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2020 r.  w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2020 r.

Uchwała Nr XXII/221/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2020 roku planu finansowego samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury.

Uchwała Nr XXII/222/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2020 r.  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2020 roku planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki -Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXII/223/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2020 r.   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024.

Uchwała Nr XXII/224/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2020 r.  w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2020.

Uchwała Nr XXII/225/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2020 r.  w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Powiatowi  Przemyskiemu.

 Uchwała Nr XXII/226/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 września 2020 r. w   zmieniająca Uchwałę Nr XVI/174/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

 Uchwała Nr XXIII/227/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024.

Uchwała Nr XXIII/228/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2020.

Uchwała Nr XXIII/229/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2020 r.  zmieniająca Uchwałę Nr XV/160/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2020.

Uchwała Nr XXIII/230/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego.

Uchwała Nr XXIII /231/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr  XX/21/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie   zatwierdzenia planu finansowego i  inwestycyjnego na rok 2020 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki –Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego  w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXIV/232/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25   listopada  2020 r.   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024.

Uchwała Nr XXIV/233/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25   listopada  2020 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2020 .

Uchwała Nr XXIV /234/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2020r.w sprawie powierzenia   Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2020/2021.

Uchwała Nr XXIV /235/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2020 r.w sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 .

Uchwała Nr XXIV/ 236/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2020r zmieniającą Uchwałę Nr XXIII/230/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego.

Uchwała Nr XXIV/237/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 listopada 2020 r zmieniającą Uchwałę Nr XVI/174/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2020 r.  w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się  w 2020 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

Uchwała Nr XXV/238/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia  2020  r. w  sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021.

Uchwała Nr XXV/239/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia  2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2021.

Uchwała Nr XXV/240/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia  2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2021. 

Uchwała Nr XXV/241/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia  2020 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Powiatowego im.Parłata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXV/242/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia  2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030.

Uchwała Nr XXV/243/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia  2020 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2021 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie. 

Uchwała Nr XXV/244/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia  2020 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2025”. 

Uchwała Nr XXV/245/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia  2020 r. uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2020-2024. 

Uchwała Nr XXV/246/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia  2020 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2020. 

Uchwała Nr XXV/247/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia  2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2021.

Uchwała Nr XXV/248/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia  2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXV/249/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia  2020 r. uchwały w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXV/250/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia  2020 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2021 roku.

Uchwała Nr XXV/251/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia  2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Uchwała Nr XXV/252/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia  2020 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/231/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2020 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego   im. Prałata J.  Glowatzkiego   w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXV/253/20  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia  2020 r.w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2021 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.