Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna dla przedsiębiorców

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Jedna z wprowadzonych zmian dotyczy poszerzenia kręgu beneficjentów mogących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są skierowane do osób prowadzących ww. działalność traktowane są jako pomoc de minimis.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku w formie pomocy de minimis nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rybactwa śródlądowego, rolnictwa i leśnictwa. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie nie są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162). Zgodnie bowiem z art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy prawo przedsiębiorców przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

By uzyskać poradę przedsiębiorca ubiegający się o pomoc winien przesłać na adres e-mail: niżej wymienione dokumenty:

  1. Wypełnione oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – załącznik nr 1
  2. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 2

oraz nr telefonu do kontaktu.

Po otrzymaniu ww. dokumentów, pracownik Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia terminu pomocy prawnej, po udzieleniu której Starostwo Powiatowe wyda zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną przedstawione pomoc nie może zostać udzielona.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 77 440 17 97.

WAŻNE!!!

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis. W konsekwencji ich udzielanie powinno odbywać się zgodnie regułami opisanymi w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wiąże się to z koniecznością przetwarzania danych wrażliwych w sposób zakładający częściową jawność tych danych. Innymi słowy, uprawniony podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który zdecyduje się skorzystać z pomocy, musi jednocześnie liczyć się z tym, że będzie się to wiązało z realizacją wynikających z prawa wspólnotowego obowiązków sprawozdawczych, których rezultatem będzie ujawnienie samego faktu uzyskania pomocy oraz wartości tej pomocy. Nie oznacza to ujawnienia przedmiotu i ani treści uzyskanej porady. 

Uzyskane dane podlegają upublicznieniu na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PDFZałącznik nr 1-oświadczenie dotyczace pomocy de minimis.pdf (617,13KB)
PDFZałącznik nr 2 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf (715,12KB)
XLSXZałącznik nr 2 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx (76,59KB)