Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji

INFOLINIA PORADNICZA

Stowarzyszenie SURSUM CORDA w ramach umowy, której przedmiotem jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Strzeleckiego  udostępnia dla mieszkańców powiatu poradniczą infolinię telefoniczną. We wszystkie dni robocze tygodnia w godz. 8.00 – 16.00 pod numerem telefonu 18 44 11 994,  przeszkolony pracownik będzie udzielał wszystkim zainteresowanym informacji o systemie, warunkach korzystania i zakresie świadczeń dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Dodatkowo w infolinii będzie można uzyskać informację pod jakim numerem telefonu można zarejestrować się do punktu  pomocy prawnej na wizyty oraz kto, w jakich godzinach i w jakiej lokalizacji może uzyskać pomoc. W przypadku zgłoszenia się na infolinię osób mających trudności z dotarciem do punktu lub mająca specjalne potrzeby komunikacyjne, dyżurujący – w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za rejestrację wizyt – podejmie działania celem umówienia  specjalisty w miejscu zamieszkania, udzielania porady za  pośrednictwem środków komunikacji na odległość lub wsparcia w zakresie spełniania specjalnych potrzeb komunikacyjnych.

Dodatkowo stowarzyszenie prowadzi infolinię w zakresie pomocy postpenitencjarnej, obsługiwaną przez specjalistów z doświadczeniem z zakresu readaptacji społecznej  dla osób opuszczających zakłady karne oraz areszty śledcze, którym przysługuje nieodpłatna pomoc po odbyciu kary pozbawienia wolności, dyżur prowadzony jest w poniedziałki ( 12.00- 20.00) oraz środy (10.00-18.00) pod numerem telefony 18 44 11 994.

Podstawowe informacje o systemie, warunkach i lokalizacjach punktów można uzyskać, także przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem najpopularniejszego komunikatora Messenger, gdzie udostępniony został system automatycznej odpowiedzi z linkami do najważniejszych informacji. W przypadku pytań szczegółowych – operator będzie podejmował kontakt z klientem w dni robocze.

_______________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O ZASADACH I ZAKRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

 

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji są całkowicie bezpłatne. System nieodpłatnego poradnictwa jest finansowany przez państwo.

 

KTO MOŻE UZYSKAĆ POMOC PRAWNĄ?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie (wzór poniżej), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Nieodpłatna pomoc prawna dla przedsiębiorców".

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń PO UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. KOBIECIE, KTÓRA JEST W CIĄŻY, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej radca prawny lub adwokat może zażądać od osoby uprawnionej OKAZANIA DOKUMENTU stwierdzającego tożsamość. Radca prawny lub adwokat może Z WAŻNYCH POWODÓW ODMÓWIĆ udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Informacje i dane uzyskane w wyniku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej są chronione i poufne.

 

UWAGA!!!

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Decyzję o przedmiocie, rodzaju oraz formie wprowadzonych ograniczeń i związanych z tym zmian, dotyczących m. in. udzielania porad, sposobie dokonywania zgłoszeń oraz okresu ich obowiązywania, w sytuacji, o której mowa powyżej podejmuje każdorazowo starosta. Powyższe informacje zostaną niezwłocznie zmieszczone na stronie internetowej powiatu i tablicy ogłoszeń urzędu. W takiej sytuacji nie jest konieczne składanie oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku - w przypadku przedsiębiorcy.

 

WAŻNE!!!

Osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może być udzielone także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. W powyższej sytuacji, osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo odbiera bezpośrednio od beneficjenta oświadczenie, w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoby uprawnione, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady prawnej, muszą przesłać do Starostwa, w formie papierowej (Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2, 47 -100 Strzelce Opolskie) lub elektronicznej (starostwo@powiatstrzelecki.pl) oświadczenie (wzór poniżej) wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających, informacji o dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość oraz danych kontaktowych, celem umówienia terminu udzielenia porady. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Więcej informacji dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się pod linkiem: https://np.ms.gov.pl/osoby-niepelnosprawne.

 

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

1.  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu, lub
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

2. NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, jak również nieodpłatną mediację.

 

3. NIEODPŁATNA MEDIACJA obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  • przeprowadzenie mediacji;
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

DOCXInformacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających.docx (14,24KB)

 

OPINIA!!!

Osoby uprawnione mogą przekazać anonimowo opinię o udzielonej im poradzie – otrzymanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Wypełnienie przez osobę uprawnioną odpowiedniego formularza, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę.

Ponadto, opinia może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich na adres e- mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie (Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 1, 47 -100 Strzelce Opolskie) lub pod wskazanym numerem telefonu 77 440 17 97. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie  i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

PDFKarta pomocy cz. B.pdf (191,12KB)
PDFOświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.pdf (306,09KB)