Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2019

Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2019

 

1. Informacja ogólna:


Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z zm.)

Art. 30a [Raport o stanie powiatu]
1. Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.
3. Rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
4. Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w powiecie do 100 000 mieszkańców - co najmniej 150 osób;
2) w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców - co najmniej 300 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.
10. Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.
11. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.

 

2. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2019 r.
PDFRaport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2019 rok.pdf (3,51MB)
PDFUchwała Nr XIX.201.20 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Strzeleckiego wotum zaufania.pdf (231,22KB)


3. Programy/Strategie/Informacje, o których mowa w Raporcie o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2019 r.
PDFInformacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 29 lutego 2020 roku.pdf (1,94MB)
PDFOcena realizacji strategii rozwoju powiatu strzeleckiego na lata 2014 -2020 - za rok 2019.pdf (591,05KB)
PDFPlan operacyjny ochrony przed powodzią dla Powiatu Strzeleckiego.pdf (590,33KB)
PDFPlan promocji Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2020.pdf (400,86KB)
PDFPowiatowy plan zarządzania kryzysowego.pdf (3,69MB)
PDFPowiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020.pdf (1,67MB)
PDFPowiatowy program ochrony środowiska na lata 2016-2020.pdf (2,19MB)
PDFPowiatowy program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017- 2020.pdf (648,98KB)
PDFPowiatowy program profilaktyczny mający na celu udzielanie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożony.pdf (1,22MB)
PDFPowiatowy program przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 –2020.pdf (2,03MB)
PDFPowiatowy program rozwoju pieczy zastepczej na lata 2018-2020 w Powiecie Strzeleckim.pdf (3,30MB)
PDFPowiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.pdf (296,20KB)
PDFRoczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.pdf (363,14KB)
PDFSprawozdanie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów za 2019 rok..pdf (3,02MB)
PDFSprawozdanie z realizacji Pogramu Współpracy z NGO za rok 2019.pdf (482,36KB)
PDFStrategia rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018 - 2025.pdf (32,52MB)
PDFStrategia rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014 - 2020.pdf (2,17MB)
PDFUchwała Nr XLIV42318 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie.pdf (58,66KB)
PDFWieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019.pdf (238,73KB)
 

4. Zgłoszenie udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2019 r.
DOCXZgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2019 r - pismo.docx (15,37KB)
PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (129,96KB)