Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2018

Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2018

 

1. Informacja ogólna:


Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511)

Art. 30a [Raport o stanie powiatu]
1.    Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.
2.    Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu
i budżetu obywatelskiego.
3.    Rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
4.    Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.
Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
5.    W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6.    W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
7.    Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa
do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1)    w powiecie do 100 000 mieszkańców - co najmniej 150 osób;
2)    w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców - co najmniej 300 osób.
8.    Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba
że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9.    Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.
10.    Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu
jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.
11.    Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa
w ust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały
w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.

 

2. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r.

PDFRAPORT O STANIE POWIATU STRZELECKIEGO ZA 2018 R.pdf (8,63MB)
PDFZESTAWIENIE NANIESIONYCH ZMIAN W TREŚCI RAPORTU O STANIE POWIATU STRZELECKIEGO ZA 2018 ROK.pdf (144,52KB)
PDFRAPORT O STANIE POWIATU STRZELECKIEGO ZA 2018 R., UWZGLĘDNIAJĄCY ZGŁOSZONE DO TREŚCI RAPORTU UWAGI, PRZYJĘTE PRZEZ ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO W DNIU 22.05.2019 R.pdf (8,63MB)
 

3. Programy/Strategie/Informacje, o których mowa w Raporcie o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r.

PDFInformacja na temat gospodarki nieruchomościami Powiatu Strzeleckiego według stanu na dzień 31.03.2019.pdf (3,53MB)
PDFInformacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy.pdf (1,88MB)
PDFOcena realizacji Strategii - za rok 2018.pdf (899,66KB)
PDFPlan operacyjny ochrony przed powodzią.pdf (590,33KB)
PDFPlan promocji Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2020.pdf (400,86KB)
PDFPowiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020.pdf (1,67MB)
PDFPowiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020.pdf (2,19MB)
PDFPowiatowy program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017- 2020.pdf (648,98KB)
PDFPowiatowy program profilaktyczny mający na celu udzielanie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożony.pdf (1,22MB)
PDFPowiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 –2020.pdf (2,03MB)
PDFPowiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 w Powiecie Strzeleckim.pdf (3,29MB)
PDFPowiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.pdf (296,20KB)
PDFProgram Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018 – 2022.pdf (8,90MB)
PDFRoczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.pdf (440,79KB)
PDFSprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2018 r..pdf (3,88MB)
PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy Z NGO za rok 2018.pdf (612,12KB)
PDFStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.pdf (32,52MB)
PDFStrategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020.pdf (2,17MB)
PDFWieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019.pdf (238,73KB)
PDFWystępowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.pdf (575,81KB)
 

4. Zgłoszenie udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r.

DOCXZgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2018 r - pismo.docx (15,25KB)
PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (129,96KB)