Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2019

Kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w roku 2019

 

Nazwa instytucji kontrolującej

Czas trwania

kontroli od - do

Zakres kontroli

1.

Archiwum Państwowe w Opolu

21.03.2019

Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego oraz dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w podmiocie.

2.

Wojewoda Opolski

05.04.2019

Prawidłowość przygotowania kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

3.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

08.05. - 10.05.2019

Ocena zgodności realizacji projektu „Wiem więcej – mogę więcej” z Umową o dofinansowanie Projektu nr RPOP 09.01.01-16-0025/16, wnioskiem o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa

4.

Wojewoda Opolski

31.05. - 28.06.2019

Upowszechnianie wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim przez powiat w okresie od 16.08.2018 r. do 31.05.2019 r.

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu

17.10. - 25.10.2019

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

6.

Państwowa Inspekcja Pracy OIP Opole

20, 28.11.2019

Prawna ochrona pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dot. nawiązywania, zmiany warunków pracy, rozwiązywania stosunku pracy oraz czasu pracy.

7.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu 10.12. - 13.12.2019 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz realizacja obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych określonych w ustawie o transporcie drogowym od 01.01.-30.09.2019 r.

8.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 12.12. - 19.12.2019 Kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych skierowanych po kontroli kompleksowej nr NKO.401-3/2017

 

Sporządziła: Irena Pietrucha