Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi prowadzony jest przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na podstawie informacji przekazanych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska oraz starostów.

W myśl art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396 z późn.zm.), dalej jako Poś, Starosta Strzelecki ma obowiązek dokonywania identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządzenia wykazu takich potencjalnych zanieczyszczeń i przekazania go Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r. Ponadto rozumie się przez to także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.  o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1862), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.   z 2016 r., poz. 1395) określa między innymi rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń.

W trybie art. 101e ust. 3 Poś,  każdy kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie ziemi, może zgłosić ten fakt staroście.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
  2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
  3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
  4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentacje która uprawdopodobni jej wystąpienia, w tym w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a Poś.

Zgłoszenia o potencjalnych historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi należy przekazywać na adres: Starostwo Powiatowe  w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie lub na adres e-mailowy: . Do zgłoszeń, składanych w postaci elektronicznej, należy dołączyć zeskanowane dokumenty lub dokumentacje.

 

Władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, zgodnie z art. 101e ust.1 w/w ustawy, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Szczegółowe informacje można znaleźć  na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Opolu, pod adresem: opole.rdos.gov.pl w zakładce szkody w środowisku.