Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zatwierdzanie projektów czasowej / stałej organizacji ruchu

ZASADY ZATWIERDZANIA PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

 • stronę tytułową z imieniem i nazwiskiem projektanta oraz jego podpisem,
 • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót.
 • dodatkowo powinien również określać przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,
 • plan orientacyjny w skali od 1 : 10 000 do 1 : 25 000 z zaznaczeniem drogi (dróg) lub miejsca, którego projekt dotyczy,
 • podpisany przez projektanta plan sytuacyjny w skali 1 : 500 lub 1 : 1 000 (wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach skala
  1 : 2000 albo szkic sytuacyjny bez skali) zawierający parametry geometrii drogi oraz zaznaczoną lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Podanie inwestora,
2.Dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu
4.Opinia właściwego zarządu drogi,
5.Opinie właściwych organów zarządzających ruchem

     W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego, zawierającego:

 •     stronę tytułową z imieniem i nazwiskiem projektanta oraz jego podpisem,
 •     opis techniczny zawierający charakterystykę robót,
 •     powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

 

Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:

    dołączenia do projektu:

 •  profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
 • danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;

 

Po rozpatrzeniu przedłożonego projektu (w terminie określonym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego) organ zarządzający ruchem może:

 

 •  zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części bez zmian albo po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu,
 •  odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek,
 •  odrzucić projekt, gdy:

1. stwierdzi niezgodność projektowanej organizacji ruchu z założeniami polityki transportowej lub potrzebami społeczności lokalnej;

2. stwierdzi nieefektywność projektowanej organizacji ruchu.

 

Organ zarządzający ruchem odrzuca projekt, gdy:

1. stwierdzi, że projektowana organizacja ruchu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;

2. stwierdzi niezgodność projektu z przepisami dotyczącymi warunków umieszczania na drogach znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

Organ zarządzający ruchem określa termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu.

PDFWniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu.pdf (323,00KB)
PDFZawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu.pdf (244,80KB)