Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Uczniowski klub sportowy/ Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej (zwany dalej klubem sportowym) działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach . Zgodnie z art. 4 ust.  2 ustawy o sporcie oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych, uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Oznacza to, że kluby te, pomimo że są stowarzyszeniami tworzonymi na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, nie podlegają rejestracji w KRS, a nabywają osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu do ewidencji Starosta dokonuje na podstawie wniosku założycieli klubu ( minimum 7 osób).

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek komitetu założycielskiego o wpis do ewidencji (wzór wniosku)

 

2. Dwa egz. statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego/Klubu sportowego, który powinien zawierać:

- nazwę odróżniającą go od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

- teren działania i siedzibę,

- cele i sposoby ich realizacji,

- sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków,

- władze, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

- możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;

- sposób reprezentowania klubu sportowego oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,

- warunki ważności jego uchwał,

- sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

- zasady dokonywania zmian statutu,

- sposób rozwiązania się uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego.

3. Lista założycieli (co najmniej 7 osób) zawierająca następujące dane:

- imię i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- numer PESEL,

- miejsce zamieszkania,

- własnoręczny podpis.

4. Informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu sportowego.

5. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z:

- uchwałą o powołaniu klubu,

- uchwałą o zatwierdzeniu statutu,

- uchwałą o wyborze komitetu założycielskiego,

- uchwałą o wyborze zarządu oraz uchwałą o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej).

6. Lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami

7. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

 

Opłaty

Wpis i odmowa wpisu do ewidencji klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

 

Postępowanie po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji

Jeśli na zebraniu założycielskim dokonano wyboru jedynie komitetu założycielskiego i zarządu, po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji należy zwołać walne zebranie i dokonać wyboru organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) na zasadach określonych w statucie. Następnie w ciągu 14 dni trzeba przesłać na adres Starostwa protokół z walnego zebrania oraz odpisy podjętych uchwał.

Możliwy jest też wybór komisji rewizyjnej od razu na zebraniu założycielskim. 

Ponadto klub sportowy powinien uzyskać REGON, NIP oraz założyć konto bankowe.