Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2017 Kadencja 2014-2018


Uchwała Nr XXVII/270/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2017.

Uchwała Nr XXVII/271/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017-2020.

Uchwała Nr XXVII/272/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXVII/273/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Strzeleckim i Powiatem Kędzierzyńsko- Kozielskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Uchwała Nr XXVIII/274/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2020”.

Uchwała Nr XXVIII/275/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Strzeleckim.

Uchwała Nr XXVIII/276/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2017 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

Uchwała Nr XXVIII/277/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVI/268/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXVIII/278/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017-2020.

Uchwała Nr XXVIII/279/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXIX/280/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania za lata 2015-2016 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2015-2018”.

Uchwała Nr XXIX/281/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego
w 2017 roku.

Uchwała Nr XXIX/282/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/283/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/284/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/285/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/286/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego służebnością przesyłu.

Uchwała Nr XXIX/287/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Strzeleckim na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XXIX/288/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Leśnica.

Uchwała Nr XXIX/289/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017-2020.

Uchwała Nr XXIX/290/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXX/291/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 2016.

Uchwała Nr XXX/292/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu profilaktycznego mającego na celu udzielenie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2020”.

Uchwała Nr XXX/293/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVI/267/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2017 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXX/294/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku  w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Leśnica.

Uchwała Nr XXX/295/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Strzeleckiego jako partnera Gminy Ujazd w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Placu 1 go Maja w Ujeździe”.

Uchwała Nr XXX/296/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie poparcia Rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie ograniczenia praw i rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania istotną częścią spraw publicznych.

Uchwała Nr XXX/297/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017-2020.

Uchwała Nr XXX/298/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXXI/299/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania  rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2016 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki - Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXXI/300/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXXI/301/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
w sprawie: 1. Przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2016 z działalności rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem złożonego przez jednostkę prowadzącą warsztat – Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich  w Kopcu 2. Oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w 2016 roku.

Uchwała Nr XXXI/302/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2016 samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXXI/303/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała Nr XXXI/304/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.

Uchwała Nr XXXI/305/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

Uchwała Nr XXXI/306/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego
na lata 2017-2020.

Uchwała Nr XXXI/307/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXXI/308/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr II/16/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXXI/309/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku.

Uchwała Nr XXXII/310/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie poparcia Rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie organizacji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Uchwała Nr XXXII/311/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia przez Powiat Strzelecki Szpitalowi Powiatowemu im. Prałata

J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich poręczenia spłaty kredytu.

Uchwała Nr XXXII/312/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie.

Uchwała Nr XXXII/313/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Uchwała Nr XXXII/314/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Leśnicy w Zespole Placówek Oświatowych
w Leśnicy.

Uchwała Nr XXXII/315/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Strzelcach Opolskich w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXXII/316/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zawadzkiem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.

Uchwała Nr XXXII/317/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów niedostosowanych społecznie w Leśnicy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy.

Uchwała Nr XXXII/318/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/293/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku  w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i  inwestycyjnego na rok 2017 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXXII/319/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata

2017-2020.

Uchwała Nr XXXII/320/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIII/321/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXXIII/322/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/318/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2017 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXXIII/323/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII/324/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII/325/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Leśnica.

Uchwała Nr XXXIII/326/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXXIII/327/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017-2020.

Uchwała Nr XXXIII/328/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIII/329/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr XXXIV/330/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała Nr XXXIV/331/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2017 roku.

Uchwała Nr XXXIV/332/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2017 roku planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXXIV/333/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2017 roku planu finansowego samorządowej instytucji kultury, dla którego Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXXIV/334/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/311/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Strzelecki Szpitalowi Powiatowemu im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich poręczenia spłaty kredytu.

Uchwała Nr XXXIV/335/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/276/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2017 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

Uchwała Nr XXXIV/336/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Uchwała Nr XXXIV/337/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Sulęczyno.

Uchwała Nr XXXIV/338/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Cisek.

Uchwała Nr XXXIV/339/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 - 2020.

Uchwała Nr XXXIV/340/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIV/341/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/322/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2017 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XXXV/342/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Leśnica nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XXXV/343/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2017/2018”

Uchwała Nr XXXV/344/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 - 2020

Uchwała Nr XXXV/345/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

Uchwała Nr XXXV/346/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/268/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

Uchwała Nr XXXV/347/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XXXV/348/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”

Uchwała Nr XXXVI/349/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XXXVI/350/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 – 2020

Uchwała Nr XXXVI/351/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

Uchwała Nr XXXVI/352/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 listopada 2017 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/276/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2017 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

Uchwała Nr XXXVI/353/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku

Uchwała Nr XXXVII/354/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/347/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XXXVII/355/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 – 2020

Uchwała Nr XXXVII/356/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/345/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

Uchwała Nr XXXVII/357/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017 

Uchwała Nr XXXVII/358/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2018

Uchwała Nr XXXVII/359/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/341/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok  2017 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XXXVII/360/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

Uchwała Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/362/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/363/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/364/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XXXVII/365/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wykonania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

Uchwała Nr XXXVII/366/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2018 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XXXVII/367/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/223/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą ,, Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich”

 

PDFXXVII.270.17.pdf
PDFXXVII.271.17.pdf
PDFXXVII.272.17.pdf
PDFXXVII.273.17.pdf

PDFXXVIII.274.17.pdf
PDFXXVIII.275.17.pdf
PDFXXVIII.276.17.pdf
PDFXXVIII.277.17.pdf
PDFXXVIII.278.17.pdf
PDFXXVIII.279.17.pdfPDFXXX.291.17.pdf
PDFXXX.292.17.pdf
PDFXXX.293.17.pdf
PDFXXX.294.17.pdf
PDFXXX.295.17.pdf
PDFXXX.296.17.pdf
PDFXXX.297.17.pdf
PDFXXX.298.17.pdfPDFXXXII.310.17.pdf
PDFXXXII.311.17.pdf
PDFXXXII.312.17.pdf
PDFXXXII.313.17.pdf
PDFXXXII.314.17.pdf
PDFXXXII.315.17.pdf
PDFXXXII.316.17.pdf
PDFXXXII.317.17.pdf
PDFXXXII.318.17.pdf
PDFXXXII.319.17.pdf
PDFXXXII.320.17.pdf
 


 

 

PDFXXXVII.354.17.pdf
PDFXXXVII.355.17.pdf
PDFXXXVII.356.17.pdf
PDFXXXVII.357.17.pdf
PDFXXXVII.358.17.pdf
PDFXXXVII.359.17.pdf
PDFXXXVII.360.17.pdf
PDFXXXVII.361.17.pdf
PDFXXXVII.362.17.pdf
PDFXXXVII.363.17.pdf
PDFXXXVII.364.17.pdf
PDFXXXVII.365.17.pdf
PDFXXXVII.366.17.pdf

PDFXXXVII.367.17.pdf