Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami , inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku , zwaną dalej "komisją" (art. 38a).


Do zadań komisji należy: 

  1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
  2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  5. opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
  6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W skład komisji wchodzi: 

  1. starosta jako przewodniczący komisji,
  2. dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu,
  3. trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu,
  4. dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, a w przypadku m.st. Warszawy delegowanych przez Komendanta Stołecznego Policji.

W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego.
Starosta może powołać do udziału w pracach komisji funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.
Funkcjonariusze i pracownicy, o których mowa powyżej, uczestniczą w pracach komisji z głosem doradczym.
Kadencja komisji trwa 3 lata. Odwołanie członka komisji przed upływem kadencji przez organ, który go powołał lub delegował, jest możliwe jedynie z ważnych powodów, które podaje się na piśmie. Członkostwo w komisji radnego delegowanego przez radę powiatu ustaje zawsze z wygaśnięciem jego mandatu. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji członka komisji przed upływem kadencji, organ, który go powołał lub delegował, powołuje lub deleguje nowego członka komisji na okres pozostały do upływu kadencji poprzedniego członka.
Nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta składa radzie powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie starosty ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art 38b ust. 3).
Obsługę administracyjno-biurową komisji zapewnia starostwo (art 38c ust. 2).
Osoba odpowiedzialna: Olaf Misz pok. 301 tel. 77440 17 66

W załączeniu informacja na temat Komisji oraz sprawozdania z działalności Komisji w poszczególnych latach.

DOCDziałalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.doc (98,00KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2005.pdf (61,75KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2006.pdf (52,83KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2007.pdf (58,54KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2008.pdf (85,96KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2009.pdf (375,59KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2010.pdf (358,86KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2011.pdf (395,66KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2012.pdf (403,26KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2013.pdf (400,33KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2014.pdf (440,33KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2015.pdf (381,53KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2016.pdf (644,50KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2017.pdf (764,95KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2018.pdf (642,65KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2019.pdf (668,26KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2020.pdf (658,35KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2021.pdf (647,41KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2022.pdf (648,08KB)
PDFSprawozdanie Komisji za 2023.pdf (652,20KB)