Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Powiatu Strzeleckiego

Kompetencje i uprawnienia Rady. Podstawa prawna działania. Składy osobowe Rady i Komisji.

Rada Powiatu, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, którego kadencja trwa 5 lata, licząc od dnia wyborów (art. 9). Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.


Działalność Rady Powiatu jest jawna (art. 8a), a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa Statut Powiatu.


Rada Powiatu powołuje Komisje Rada powołuje stałe i doraźne komisje do określenia zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie, przedkładają jej plan oraz sprawozdanie z działalności.

 

1. Szostok Joachim - Przewodniczący Rady Powiatu  
       Lista wyborcza: Śląscy Samorządowcy

2. Bolechowski Dariusz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
      Lista wyborcza: Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

3. Krawiec Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
      Lista wyborcza: Koalicja Obywatelska

4. Gaida Waldemar - Starosta
      Lista wyborcza: Śląscy Samorządowcy

5. Bednarek Waldemar - Wicestarosta   
      Lista wyborcza: Śląscy Samorządowcy

6. Żyłka Janusz - Radny Członek Zarządu
       Lista wyborcza: Koalicja Obywatelska

7. Nocoń Ryszard - Radny Członek Zarządu    
       Lista wyborcza: Śląscy Samorządowcy 

8. Zubek Jan - Radny Członek Zarządu  
       Lista wyborcza: Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

9. Kauch Tadeusz - Radny   
      Lista wyborcza: Śląscy Samorządowcy

10. Kornaga Małgorzata - Radna  
      Lista wyborcza: Działamy

11. Kowalczyk Bartłomiej - Radny 
      Lista wyborcza: Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

12. Kubal Kazimierz - Radny
      Lista wyborcza: Koalicja Obywatelska

13. Matuszek Mariola - Radna  
       Lista wyborcza: Koalicja Obywatelska

14. Mientus Justyna - Radna
       Lista wyborcza - Śląscy Samorządowcy

15. Muc-Klimek Ewa - Radna
       Lista wyborcza: Koalicja Obywatelska

16. Pocześniok Rafał - Radny   
       Lista wyborcza: Śląscy Samorządowcy

17. Pytel Roman - Radny  
       Lista wyborcza: Śląscy Samorządowcy

18. Szopa Sandra - Radna    
       Lista wyborcza: Śląscy Samorządowcy

19. Tubek Sławomir - Radny
      Lista wyborcza: Koalicja Obywatelska

 

Wybrane przepisy ustawy o samorządzie powiatowym dotyczące Rady Powiatu

Zgodnie z art. 10 odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego określa odrębna ustawa.

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy (art. 12):

 

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,

3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,

4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,

5) uchwalanie budżetu powiatu,

6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,

7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,

i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5,

9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,

9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,

10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,

10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Uchwały rady i zarządu wg art. 13 powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu), w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.

Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym (art. 14). Radny wchodzący w skład zarządu nie może pełnić funkcji, o których mowa powyżej. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu, w trybie określonym powyżej.W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Niepodjęcie takiej uchwały w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał (art. 15). Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Na wniosek starosty przewodniczący rady powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd powiatu, a projekt wpłynął do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu zgodnie z art. 16 powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz będących członkami zarządu.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez radę na podstawie art. 17.

Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając zgodnie z art. 17 przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. Radny pobiera diety z tytułu członkostwa w nie więcej niż dwóch komisjach.

Radni mogą tworzyć kluby radnych (art. 18).

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, a także zasady tworzenia klubów radnych, zgodnie z art. 19 określa statut. Radni działają zgodnie z zasadami określonymi w przepisach art. 20 - 25. W szczególności radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego. Mandatu radnego powiatu nie można łączyć z:

1. mandatem posła lub senatora, 
2. wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, 
3. członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z art. 27 rada powiatu wybiera zarząd powiatu. Kompetencje rady powiatu wobec zarządu powiatu, starosty oraz starostwa powiatowego zostały szerzej omówione na tematycznych stronach poświeconych wymienionym organom oraz stronie dotyczącej urzędu starostwa powiatowego.

Rada powiatu powołuje i odwołuje sekretarza powiatu oraz skarbnika powiatu na wniosek starosty (art. 37). Sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.

PDFStatut Uchwała Nr IX.104.19.pdf (2,20MB)