Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik: Karolina Szopa

Wydział Komunikacji i Transportu   
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

e-mail: 

Rejestracja pojazdów: tel.  77 440 17 07   do 710.     pok. nr  4

Dowody rejestracyjne, zbycia, nabycia, demontaże:   tel.  77 440 17 11   do 712.     pok. nr  5

poniedziałek                                             w godz. 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek                                      w godz. 7.30 - 15.30
piątek                                                        w godz. 7.30 - 14.00.

 

Wydział Komunikacji i Transportu obsługuje petentów w SALI OBSŁUGI, którzy wcześniej zostali umówieni
na dany dzień
i godzinę.

Telefoniczna rezerwacja terminu:

  • w zakresie rejestracji pojazdu - 77 440 17 00
  • w zakresie zgłoszenia zbycia, nabycia, wyrejestrowania pojazdu, itp. - 77 440 17 11, 77 440 17 12
     

Prawo jazdy, transport drogowy, zezwolenia, licencje:   tel. 77 440 17 06 pok. nr 2

poniedziałek                                             w godz. 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek                                      w godz. 7.30 - 15.30
piątek                                                       w godz. 7.30 - 14.00.

Nowy wniosek:
PDFWniosek o rejestrację, wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu.pdf (141,37KB)
DOCXWniosek o rejestrację, wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu.docx (20,41KB)

DOCXdruk upoważnienia.docx (14,58KB)

 

Uprzejmie informujemy, że wszelkie sprawy  w zakresie podatku akcyzowego, w tym przyjmowania deklaracji podatkowych z tytułu nabycia wewnątrz wspólnotowego samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych  jest Drugi Urząd Skarbowy w Opolu.

Dane teleadresowe urzędu:  Opole, ul. Cementowa 6, tel. 77 442 11 01, e-mail: .

W sprawach podatku akcyzowego  należy dzwonić pod nr tel. : 77 40 74 594; 77 44 89 731;
77 44 89 747.

 

INFORMACJA

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095)

Art.  15zzzzzn2.  [Zawiadomienie strony o uchybieniu terminu przewidzianego przepisami prawa administracyjnego]

1. W przypadku stwierdzenia uchybienia przez stronę w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed organem administracji publicznej,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń
i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów
na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

- organ administracji publicznej zawiadamia stronę o uchybieniu terminu.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 58 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie 30 dni
od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

 

Informacje i wnioski:

Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Czasowa rejestracja

Oświadczenia o braku dokumentów wymaganych do rejestracji czasowej z urzędu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (spoza powiatu strzeleckiego)

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie powiatu strzeleckiego

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Dodatkowa tablica rejestracyjna dla pojazdu samochodowego do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną

Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego

Zgłoszenie zbycia pojazdu

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wykaz Stacji Demontażu znajdujących się na terenie Powiatu Strzeleckiego

 

Prawa Jazdy 
pokój: 02
tel. (077) 440 17 06

Karta Kwalifikacji Kierowcy

Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy

Prawo jazdy

Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) działających na terenie Powiatu Strzeleckiego
Nadanie uprawnień instruktora

 

Stacje Kontroli Pojazdów

pokój: 02
tel. (077) 440 17 06

Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) z terenu Powiatu Strzeleckiego

Nadanie uprawnień diagnosty

 

Transport Drogowy,
pokój: 02
tel.   (077) 440 17 06

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydawanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Zezwolenie na kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Przejazd pojazdu nienormatywnego


Zarządzanie Ruchem na Drogach Gminnych i Powiatowych
pokój: 02
tel.  (077) 440 17 06

Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.

Zatwierdzanie projektów czasowej / stałej organizacji ruchu

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny


Wydział Komunikacji i Transportu realizuje zadania powiatu wynikające
z następujących aktów prawnych:

1.  Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
     (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047)
2. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
     (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)
3.  Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
     (tj. Dz. U.  z 2023 r. poz. 622)
4.  Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe
     (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 8)
5.  Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
     (tj. Dz. U. z 202 r. poz.697)

6.  Ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
     (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320)

7. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
     (tj. Dz. U. z dnia 2020 r. poz. 2056)
8. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
     (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)
9. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r.
     (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
10. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.
     (tj. Dz. U. z dnia 2023 r. poz. 616)
11. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
     (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)