Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami

Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (077) 440-17-90 do 91 
pok. 312 

e-mail: wi@powiatstrzelecki.pl

Do zadań wydziału należy:

1. W zakresie dofinansowania ze środków zewnętrznych:
1)wskazanie źródła dofinansowania realizacji i związanych z tym uwarunkowań,
2)przeprowadzenie analizy prawdopodobieństwa uzyskania dotacji,
3)kontrola zgodności przygotowywanej dokumentacji z wymogami specyficznymi dla danego źródła finansowania,
4)proponowanie rozwiązań realizacyjnych związanych z wymogami źródła finansowania (np. odrębne konta, oznaczanie inwestycji, itp.)
5)przygotowanie dokumentacji związanej bezpośrednio z finansowaniem inwestycji ze źródła zewnętrznego (wniosek aplikacyjny, sprawozdania, wnioski o płatność, rozliczenie zadania, monitoring, itp.)

2. W zakresie merytorycznej realizacji zadania:
1)zaproponowanie właściwego zakresu zadania i opracowanie założeń technicznych
2)kontakt i przekazywanie niezbędnych informacji związanych ze stroną rzeczową zadania dla celów przygotowania dokumentacji, dokumentacji przetargowej,
3)nadzór nad pracą inspektora nadzoru i egzekwowanie warunków reprezentowania inwestora 
4)zapewnienie przepływu informacji pomiędzy realizatorem zadania, inspektorem nadzoru oraz inwestorem,
5)przeprowadzanie odbiorów i nadzór nad realizacją umowy zgodnie z umową i dokumentacją techniczną

3. W zakresie zamówień publicznych: 
1)przygotowanie głównych założeń do opracowania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia,
2)nadzór nad przestrzeganiem PZP w procesie realizacji (zabezpieczenia, gwarancje należytego wykonania, ewentualne wyjaśnienia i spory z IZ)
3)uczestniczenie w odbiorach i nadzór nad realizacją umowy zgodnie z wybraną ofertą

4. Do zadań Wydziału należy realizacja zadań powiatu na podstawie następujących aktów prawnych.
1)Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2)Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
3)Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999
4)Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999
5)Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94
6)Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U.06. nr 227, poz. 1658)
7)Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(Dz. U. 07. nr 64, poz. 427)
8)Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych 
(Dz.U.07. nr 140, poz. 984)
9)Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz.U.06. nr 227, poz. 1658)
10)Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 06. nr 249, poz. 1832)
11)Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
12)Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.07. nr 82, poz. 560)
13)Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz.U.06. nr 79, poz. 551)

Marcin Hurek - Naczelnik wydziału