Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Starostwo Powiatowe

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego. Kompetencje, uprawnienia i zadania poszczególnych Referatów i Stanowisk. Podstawa prawna działania. Składy osobowe - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).


Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu (art. 35).
Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Organizuje on pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34).

 • Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 
  ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
  tel. 77 4401 700 
  fax. 77 4401 701
  NIP: 756-17-50-877
  REGON: 531412237

  www.powiatstrzelecki.pl

  Skrytka EPUAP: /ja9s07ql6o/SkrytkaESP


przyjmowanie stron:
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

 

przyjmowanie stron w zakresie rejestracji pojazdów:

poniedziałek: 7:30 - 17:00

wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30

piątek: 7:30 - 14:00


 • Powiat Strzelecki
  NIP: 756-18-12-928
  REGON: 531412651

   

Konta bankowe:

63 8907 1089 2002 0090 0007 0002 rachunek dochodów budżetu powiatu (wpływy m.in. z tyt. dotacji, subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych)
52 8907 1089 2002 0090 0007 0006 wadia przetargowe, zabezpieczenia właściwego wykonania robót, czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
36 8907 1089 2002 0090 0007 0003 opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty z tytułu czynszu  dzierżawnego  i najmu nieruchomości Skarbu Państwa
27 8907 1089 2002 0090 0007 0068 wpłaty z tytułu dochodów z usług i opłat realizowanych w jednostce, opłaty z najmu, darowizny, czynsze, opłaty i kary komunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

 

 1. Ewelina Jelito - Sekretarz  
 2. Jolanta Drochomirecka - Skarbnik  
 3. Jolanta Kusińska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska  
 4. Ewa Pinkawa - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki   
 5. Rajmund Suhs - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
 6. Karolina Szopa - p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
 7. Andrzej Ful - Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych. 
 8. Teresa Wanecka - Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego  
 9. Elwira Głowania - Naczelnik Wydziału Finansowego  
 10. Andrzej Gądek - Geolog Powiatowy  
 11. Rajmund Hudzik - Geodeta Powiatowy  
 12. Marcin Hurek - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarządzania Funduszami
 13. Waldemar Piecha - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 14. Małgorzata Płaszczyk-Waligórska - Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 15. Eugeniusz Gałuszka - Zespół Kontroli i Audytu    
   

Wybrane przepisy ustawy o samorządzie powiatowym dotyczące Starostwa Powiatowego

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego
 oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33).
Powiatową administrację zespoloną wg art. 33b stanowią: 
 

 1. starostwo powiatowe,
 2. powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu,
 3. jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.


Starosta wchodzi w skład zarządu powiatu jako jego przewodniczący (art. 26).
Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu (art. 29).

Rada powiatu może odwołać starostę z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady (art. 31).
Wniosek, o którym mowa powyżej, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie starosty nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.
Odwołanie starosty albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego zarządu powiatu albo złożeniem rezygnacji przez cały zarząd powiatu.
Rada powiatu może na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34). Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 2.

Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu (art. 35).
Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży: 

 1. powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 2. zatwierdza programy ich działania,
 3. uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
 4. w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
 5. zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.


Zgodnie z art. 36 status prawny pracowników starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu określa odrębna ustawa.

Rada powiatu powołuje i odwołuje sekretarza powiatu oraz skarbnika powiatu na wniosek starosty (art. 37). Sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.

W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu decyzje wydaje starosta, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu (art. 38).
Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa powyżej.
Decyzje wydane przez zarząd powiatu z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji.

W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku, zwaną dalej "komisją" (art. 38a).
 

PDFUchwała Nr 640 - 2022 z dnia 13.06.2022 r. Regulamin Organizacyjny Starostwa.pdf (5,40MB)