Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXXII/297/13 z dn. 24 kwietnia 2013r - aktualne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XXXII/297/13

Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) uchwala się co następuje:

 § 1

Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Zarząd Powiatu za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1)      prowadzenia robót w pasie drogowym,

2)      umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3)      umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4)      zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2

1. Za zajęcie 1mpowierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o którym mowa § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1)      przy zajęciu jezdni poniżej 20 % szerokości                                       -    4,00 zł

2)      przy zajęciu jezdni od 20 % do 50 % szerokości                                -    5,00 zł

3)      przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni       -    6,00 zł

2. Za zajęcie 1mpowierzchni chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych      -    4,00 zł

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za  

    każdy dzień zajęcia 1mpasa drogowego w wysokości                             -    2,00 zł                                                                                                                                                    

§ 3

1.      Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:    
1) poza obszarem zabudowanym                                                            -       30,00 zł

2) w obszarze zabudowanym                                                                  -       20,00 zł

3) na drogowym obiekcie inżynierskim                                                     -     200,00 zł

2.      Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4

1.      Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 mpowierzchni:

1)      pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
- poza terenem zabudowanym                                                               -    1,50 zł 
- w terenie zabudowanym                                                                      -    1,50 zł

2)      pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów            -    1,50 zł

2. Natomiast za każdy dzień umieszczania w pasie drogowym reklam niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłat za 1 mpowierzchni reklamy w wysokości:                                                                                     -  1,50 zł

3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust 2 podwyższa się o 100%

4. Umieszczenie w pasie drogowym reklam promujących jednostki samorządu terytorialnego jest zwolnione z opłat

§5

Traci moc Uchwała Nr XXIX /264/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Op. z 2009 r. Nr 45, poz. 785)

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.