Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nadawanie uprawnień diagnosty

Nadawanie uprawnień diagnosty
 
Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
( Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.)
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz .U. z 2023 r., poz. 2111)

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty.
2.Dokument potwierdzający wykształcenie techniczne i praktykę:
a.wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej
i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów
na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
b.średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
c.wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa
i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na
stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
d.średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane
2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
Informacja:
Do okresu praktyki, o którym mowa w pkt 2 lit. a i c, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
3.Dokument potwierdzający odbycie wymaganego szkolenia, w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie podstawowym i specjalistycznym.

Informacja:
Z obowiązku odbycia szkolenia jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia
do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów
w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.
Wyżej wymienione zwolnienie następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.
4.Dokument potwierdzający zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

 
Opłaty:

1.Opłata skarbowa:
a) 48 zł – za wydanie uprawnienia;
b) 24 zł – za rozszerzenie uprawnień.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

 
Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

 
Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego.

 

DOCXwniosek o wydanie uprawnien diagnosty.docx (12,39KB)