Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy

Wniosek elektroniczny o wydanie prawa jazdy.

 

Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia może być złożony w postaci elektronicznej.

Wniosek ten składa się za pośrednictwem skrzynki podawczej ESP PiK pod adresem:

www.esp.pwpw.pl

Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się:

  1.       podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby występującej o wydanie prawa jazdy oraz jej adresu zamieszkania, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

albo

  1.        bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Do wniosku elektronicznego osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, zeskanowane dokumenty, wymagane przepisami Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 ze zm.), wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową. Wymagane dokumenty określone są również na naszej stronie BIP (http://bip.powiatstrzelecki.pl/?a=2566).

Do wniosków dotyczących uprawnień do kierowania można załączyć pliki w formatach: jpg lub jpeg. Załącznik nie może być większy niż 200 KB, o jakości zapewniającej odpowiednią czytelność skanowanych dokumentów.

Uwaga!

Osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy, przesyła do organu, do którego złożyła wniosek za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe:

1) fotografię - jeżeli zdjęcie nie było wykonane techniką cyfrową,

2) oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz

3) oryginał zgody, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy - jeżeli jest ona wymagana.

Na podstawie w/w dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie potwierdza przesłane kopie za zgodność z oryginałem, a następnie odsyła oryginały osobie wnioskującej.

W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 ze  zm.) starosta wydaje wtórnik prawa jazdy pod warunkiem zwrotu zniszczonego dokumentu lub dokumentu wymagającego zmiany danych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83).

Opłata

wydanie/wymiana prawa jazdy – 100 zł na rachunek bankowy: 27 8907 1089 2002 0090 0007 0068 Bank Spółdzielczy Leśnica o/Strzelce Op.