Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo jazdy

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
  (Dz. U z 2016 r. poz. 231 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 r. poz. 702 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022 r., poz. 1857)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2503)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 165)

 

Na poniższej stronie internetowej możesz sprawdzić status prawa jazdy:

https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

 

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia, składa następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy;

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku ubiegania się o kategorie: C, C+E, D, D+E;

- kolorową fotografię, o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalne kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, a zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy
i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

- zgodę rodziców na przystąpienie do kursu na prawo jazdy – w przypadku osób , które nie ukończyły 18 roku życia;

- kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

 

UWAGA! Osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia i nie posiadają dowodu osobistego, powinny przedłożyć ważny polski paszport.

 

Osoba ubiegająca się o wymianę prawa jazdy z powodu zmiany danych, składa następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy;

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem - w przypadku utraty ważności prawa jazdy;

- w/w fotografię;

- kserokopię posiadanego prawa jazdy;

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty, składa następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy;

- w/w fotografię;

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

 

Osoba ubiegająca się o potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, składa następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie prawa jazdy;

- kserokopię aktualnego świadectwa kwalifikacji zawodowej;

- kserokopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

- kserokopię orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy
na stanowisku kierowcy;

- w/w fotografię;

- kserokopię posiadanego prawa jazdy;

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

 

Uwaga! W przypadku korzystania z wniosku zamieszczonego na stronie internetowej BIP należy pamiętać, że wniosek powinien być wydrukowany dwustronnie na jednej kartce.

 

Do wglądu:

dowód osobisty

 

Opłata

 

Opłata za prawo jazdy wynosi 100 zł.

Opłatę należy wpłacać w kasie starostwa lub przelewem na rachunek bankowy:

27 8907 1089 2002 0090 0007 0068

Bank Spółdzielczy Leśnica o/Strzelce Op.

W tytule wpłaty należy podać: opłata za prawo jazdy, imię i nazwisko i adres osoby, której sprawa dotyczy.

W przypadku uiszczenia opłaty w formie przelewu, potwierdzenie należy przesłać na adres mailowy: kt@powiatstrzelecki.pl 

 

PDFwniosek o wydanie prawo jazdy.pdf (434,89KB)

DOCXoświadczenie rodziców.docx (11,89KB)