Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji, którą wydaje Starosta.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 728)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1120)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1211)


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 2. Dokument tożsamości,
 3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem,
 4. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,
 5. Dokument potwierdzający sytuację finansową, zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego, wskazujący dysponowanie środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro,

aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć:

 •  roczne sprawozdanie finansowe lub,
 • dokumenty potwierdzające:

- dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunku bankowym
lub dostępnymi aktywami,

- posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

- udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

- własność nieruchomości.

 1. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu wymogu dobrej reputacji,
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,

W przypadku działania w sprawie otrzymania licencji przez pełnomocnika należy załączyć:

 1.  Pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę (przedsiębiorcę).

 

Formularze

 1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem,
 3. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu wymogu dobrej reputacji.

 

Opłaty

w zależności od wnioskowanego okresu ważności licencji:

 •  800 zł - opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
  w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy dla okresu ważności 2 – 15 lat
 •  900 zł - opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
  w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy dla okresu ważności powyżej 15 – 30 lat
 • 1 000 zł - opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
  w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy dla okresu ważności powyżej 30 – 50 lat
 •  17 zł - opłata skarbowa  w przypadku działania przez pełnomocnika


Termin wydania uprawnienia
1 miesiąc od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem
Starosty Strzeleckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.