Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
  (Dz.U. UE z 2009 r. Nr L 300)
 • Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 728)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1220)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 2111)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 2. Dokument tożsamości,
 3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego,
 4. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,
 5. Dokument potwierdzający sytuację finansową, zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego, wskazujący dysponowanie środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
 • 9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego
 • 5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy

aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć:

 • roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę lub w drodze odstępstwa,
 • zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub,
 • zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej wydanego
  przez bank lub firmę ubezpieczeniową składających gwarancję
  za przedsiębiorstwo na w/w kwoty,
 1. Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną wraz z podaniem
  jej adresu,
 2. Oświadczenie zarządzającego transportem o kierowaniu operacjami transportowymi,
 3. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o współpracy z osobami  niezatrudnionymi lecz wykonującymi osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy,
 4. Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy i zarządzającego transportem oraz informacja
  z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca tych osób,
 5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

W przypadku działania w sprawie otrzymania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez pełnomocnika należy załączyć

 1. Pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę (przedsiębiorcę).

 

Formularze:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 2. Oświadczenie przedsiębiorcy o pełnieniu roli zarządzającego lub,
 3. Oświadczenie o pełnieniu roli zarządzającego transportem na podstawie umowy
  z przedsiębiorcą (w przypadku, gdy zarządzającym jest osoba inna niż przedsiębiorca),
 4. Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy (również zarządzającego w przypadku,
  gdy zarządzającym jest osoba inna
  niż przedsiębiorca),
 5. Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną,
 6. Oświadczenie zarządzającego transportem o kierowaniu operacjami transportowymi
  (w przypadku, gdy zarządzającym jest osoba inna niż przedsiębiorca),
 7. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o współpracy z osobami niezatrudnionymi lecz wykonującymi osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy,

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada do organu:

       8.   Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

            - markę, typ;

            - rodzaj, przeznaczenie;

            - numer rejestracyjny;

            - numer VIN

            - wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem

 

Opłaty

 • 1 000 zł - opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  w zakresie przewozu osób lub rzeczy
 • 100 zł - opłata za wydanie wypisu dla każdego pojazdu zgłoszonego do zezwolenia
  co stanowi 10% opłaty za udzielenie zezwolenia,
 •  10 zł - opłata za zgłoszenie we wniosku o udzielenie zezwolenia każdego pojazdu
  samochodowego co stanowi 1% opłaty za udzielenie zezwolenia
 •  17 zł - opłata skarbowa  w przypadku działania przez pełnomocnika
   

Podjęcie i wykonanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie uprawnia do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu
powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 

Termin i sposób załatwienia:

Licencję wydaje się w ciągu 30 dni.

 

Tryb odwoławczy:

Ewentualne odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PDFZ1 wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego.pdf (227,50KB)
PDFZ1 zalaczniki do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego.pdf (586,46KB)
PDFZ2 wniosek o zmiane zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego.pdf (175,10KB)
PDFZ3 wniosek o wydanie dodatkowego wypisu do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego.pdf (183,40KB)
PDFZ4 wniosek o wydanie wtornika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego.pdf (174,89KB)
PDFZ5 wniosek o przeniesienie uprawnien z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego.pdf (353,45KB)
DOCZ6 zgłoszenie zmiany pojazdów.doc (69,00KB)
PDFZLZ zrzeczenie się licecji zezwolenia.pdf (252,89KB)
PDFOBE oświadczenie o bazie eksploatacyjnej.pdf (360,87KB)
PDFOLZ oświadczenie o liczbie osob zatrudnionych.pdf (266,56KB)
PDFOU oswiadczenie o utracie.pdf (254,05KB)
DOCXwykaz pojazdów.docx (12,12KB)
PDFwykaz-pojazdow.pdf (103,55KB)
PDFLRZ2 wniosek o zmiane licencji na wykonywanie transportu rzeczy.pdf (180,44KB)
PDFLRZ3 wnisek o wydanie dodatkowego wypisu z licenacji na przewóz rzeczy.pdf (183,40KB)