Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

1. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego:

- wniosek o rejestrację pojazdu,

- dowód rejestracyjny,

- tablice rejestracyjne,

- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, gdy organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania technicznego.

2. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego:

- wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę danych,

- dowód rejestracyjny,

- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, gdy organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania technicznego.

3. W przypadku wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym:

- wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę danych,

- dowód własności podwozia lub ramy,

- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim,

- dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadku wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu:

- wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę danych,

- dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.

5. W przypadku zgłoszenia zmiany danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikających ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych:

- wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę danych,

- dowód rejestracyjny pojazdu,

- oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.

Dokumenty do wglądu:

- dowód osobisty właściciela i współwłaściciela,

Opłaty w przypadku zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym:

54,00 zł dowód rejestracyjny
18,50 zł pozwolenie czasowe

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.
O zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, właściciel pojazdu jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący w terminie nie przekraczającym 30 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzoru innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847)

PDFZawiadomienie o zmianie danych.pdf (451,98KB)
PDFupoważnienie 2.pdf (323,67KB)