Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o rejestrację pojazdu,

- dowód własności pojazdu,

- dowód rejestracyjny,

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu, jeżeli jest wymagane,

- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,

- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE,

- tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- tablice rejestracyjne zagraniczne - do zwrotu albo oświadczenie o ich braku,

- oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu do kraju.

W przypadku braku:
- dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,
- dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE

Można dokonać warunkowej rejestracji pojazdu, jednak dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego, a właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Dodatkowo należy przedstawić potwierdzenie zapłaty akcyzy.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie sprawy  w zakresie podatku akcyzowego, w tym przyjmowania deklaracji podatkowych z tytułu nabycia wewnątrz wspólnotowego samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych  jest Drugi Urząd Skarbowy w Opolu.

Dane teleadresowe urzędu:  Opole, ul. Cementowa 6, tel. 77 442 11 01, e-mail: .

W sprawach podatku akcyzowego  należy dzwonić pod nr tel. : 77 40 74 594; 77 44 89 731; 77 44 89 747.

Dokumenty do wglądu:

dowód osobisty właściciela i współwłaściciela

Opłaty:

13,50 zł pozwolenie czasowe
54,00 zł dowód rejestracyjny
12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych

Opłaty za tablice rejestracyjne:

80,00 zł samochodowe
40,00 zł motocyklowe / na ciągnik rolniczy / na przyczepę
30,00 zł motorowerowe
1 000,00 zł oplata za tablice indywidualne 500,00 zł / 1 szt.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 30 min

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek o rejestrację może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

W przypadku wniosku o wydanie tablic indywidualnych właściciel składa podanie o wydanie tablic (tablicy) indywidualnych, wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Organ rejestrujący wydaje tablice indywidualne po sprawdzeniu w ewidencji tablic (tablicy) indywidualnych, wydanych na obszarze województwa, że identyczne tablice (tablica) nie zostały wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie województwa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847)

PDFWniosek o rejestrację, wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu.pdf (141,37KB)
DOCXWniosek o rejestrację, wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu.docx (20,41KB)
PDFupoważnienie 2.pdf (323,67KB)