Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi. Warunki odbioru z parkingu.

Podstawa prawna

- art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.1047 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1323)

 

Wymagane dokumenty:

- zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- dokument upoważniający do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe),

- dowód zapłaty za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu.

Pojazd wydawany jest wyłącznie po okazaniu dowodu uiszczenia całkowitej opłaty za usunięcie
i przechowywanie pojazdu oraz osobie wskazanej w upoważnieniu lub właścicielowi (posiadaczowi)
wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwoleniu czasowym.

Wpłatę należności za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu należy dokonać
w kasie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Jordanowska 2, lub na na wskazany rachunek bankowy:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

nr rachunku:

27 8907 1089 2002 0090 0007 0068

tytułem: opłata za dyspozycję usunięcia pojazdu nr rej................ z dnia....................

 

Miejsce złożenia dokumentów

Parking wskazany przez organ wydający dyspozycję usunięcia pojazdu.

 

Opłaty

Wykaz opłat za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi znajduje się
w tabeli, zamieszczonej na dole strony.

Uwaga! Nie ma możliwości rozłożenia tej płatności na raty, czy też jej umorzenie przed wydaniem pojazdu.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

 

Tryb odwoławczy

 

Odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do policji. 

 

Stawki dla właścicieli usuniętych i przechowywanych pojazdów:

Rodzaj pojazdu

Stawki za usunięcie pojazdu z drogi

 

Stawki poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od holowania

Stawki za przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi

Stawki za przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi za każdą dobę po upływie 3 miesięcy od dnia usunięcia

Rower/motorower

150

50

10 1

Motocykl

300

100

10

1

Pojazd o dmc do 3,5 t

615

300

24,60

2,46

Pojazd o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t

871

435,50

79

7,90

Pojazd powyżej 7,5 t. do 16 t

1 230

615

112,00

11,20

Pojazd powyżej 16 t.

1 813

906,50

199

19,90

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

2 205

1 102,50

290

29

hulajnogi elektryczne 100 50 10 1