Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy

Na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa należy uzyskać zezwolenie starosty właściwego dla miejsca, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane działając w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym.

Podstawa prawna:

1. Art. 14 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm),

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Organizacyjny - pokój nr 215, tel. 77 440-17-64 Ewelina Dombek

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek osoby uprawnionej o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich zawierający następujące dane (patrz załączony wzór 7040):

- nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę, miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;

- datę i miejsce zgonu;

- miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;

- miejsce pochówku;

- środek transportu, którym zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;

- nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości;

- stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą.


2. Zlecenie bądź upoważnienie odpowiedniego zakładu pogrzebowego do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z uzyskaniem zezwolenia oraz dokument potwierdzający, że zakład ten prowadzi działalność gospodarczą;

3. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art.9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

Uwagi, informacje dodatkowe:

1. Przepisy ustawy dotyczące pochówku i przewozu zwłok stosuje się odpowiednio do pochówku i przewozu szczątków ludzkich powstałych w wyniku spopielenia zwłok.

2. W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia, pozwolenia na przewóz zwłok nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

3. Do chorób zakaźnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby, zaliczamy:

- cholerę,

- dur wysypkowy i inne riketsjozy,

- dżumę,

- gorączkę powrotną,

- nagminne porażenie dziecięce,

- nosaciznę,

- trąd,

- wąglik,

- wściekliznę,

- żółtą gorączkę i inne wirusowe gorączki krwotoczne.

4. Wszystkie czynności związane z uzyskaniem zezwolenia można zlecić zakładowi pogrzebowemu.

5. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok PDF.pdf (124,78KB)
PDFKlauzula informacyjna.pdf (593,43KB)