Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

podstawa prawna: 
- ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity DzU z 2020 r. poz. 2052 ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity DzU z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku  o opłacie skarbowej (tekst jednolity DzU z 2021 r. poz. 1923),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 roku ws. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (DzU z 2021 r. poz. 1374).

miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (Przewodniczący Narady Koordynacyjnej - Teresa Długosz)
narada koordynacyjna - I piętro, pokój nr 111, tel. 77 440-17-44, e-mail: 

Od 2021 roku narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej w usłudze KONTO GESTORA i KONTO INWESTORA.
 
zasady ogólne: 
- Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.
- Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza), uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż ww. lub sytuowanie przyłączy.
- Starosta wyznacza termin zakończenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia: wnioskodawców, podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu; wójtów (burmistrzów), na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu; innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.
- Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba.
- Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole.
- Na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą informację, iż ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.
- Projektowane sieci uzbrojenia terenu sytuowane w całości lub w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego nie są przedmiotem narad koordynacyjnych. O usytuowaniu takich sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym.

wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu złożony przez inwestora lub projektanta.
Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, PESEL lub REGON wnioskodawcy, informacje co do rodzaju sieci lub przyłącza, określenie położenia, dane inwestora i projektanta, a także zgodę na doręczenie zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu e-mail.
1a. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy w imieniu wnioskodawcy (inwestora lub projektanta) występuje przedstawiciel lub gdy projektant występuje z pełnomocnictwa inwestora.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) lub w formie dokumentu elektronicznego (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).
1b. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Złożenie dokumentu pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej – 17 zł [poświadczenie zgodności kopii (za każdą zaczętą stronicę) – 5 zł].
Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich:
https://bip.strzelceopolskie.pl/urzad_miejski/index.html
2. Propozycja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawiona na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, w co najmniej dwóch egzemplarzach (mapa musi zawierać klauzulę urzędową z identyfikatorem ewidencyjnym operatu technicznego P.1611. ... oraz podpisem osoby reprezentującej organ lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji pracy geodezyjnej nr GKN.6640. ... wraz z podpisem w celu weryfikacji czy operat został wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).
3. Dowód wniesienia opłaty/potwierdzenie przelewu (wniosek powinien zostać przedłożony co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem terminu narady koordynacyjnej, co umożliwi weryfikację dostarczonych dokumentów, wystawienie dokumentu obliczenia opłaty i uregulowanie należności przez wnioskodawcę).
4. Ze względu na przeprowadzanie narad koordynacyjnych wyłącznie w formie elektronicznej, niezbędne jest przesłanie e-mailem/dostarczenie na nośniku projektu w formacie pdf, a także dxf (preferowane) lub txt. Wytyczne dotyczące zawartości plików znajdują się w zakładce KONTO INWESTORA (https://bip.powiatstrzelecki.pl/4415/276/konto-inwestora.html).
5. Procedura składania wniosków elektronicznych znajduje się w zakładce KONTO INWESTORA.

opłaty: 
Za skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobierana jest opłata.

UWAGA:
1. Dostosowanie się do ww. wymagań ustalonych w przepisach prawa i zaleceń przyspieszy proces cyfrowego opracowania wnioskowanej sieci lub/i przyłączy w systemie Ośrodek Comarch Ergo, a tym samym całą procedurę koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
2. W przypadku braków formalnych w złożonym wniosku, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

PDFwniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu_2021.pdf (52,05KB)
DOCwniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu_2021.doc (92,50KB)