Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków


PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity DzU z 2020 r. poz. 276 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU z 2016 r. poz. 922 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie wzorów udostępnia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (DzU z 2020 r. poz. 1322 ze zm.).
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW -  I piętro, pokój nr 112 OBSŁUGA PETENTÓW (Paulina Dyla)

                                                                                  pokój 113 (Anna Matheja, Marion Ploch, Marianna Michalik)

 tel. 77 440-17-48, 77 440-17-46, 77 440-17-47

e-mail: 

ZASADY OGÓLNE: 
O dane z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali może ubiegać się:

- właściciel nieruchomości, pełnomocnik właściciela, wieczysty użytkownik

lub

- osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które udokumentują interes prawny

Wypisy zawierające wyłącznie dane przedmiotowe oraz wyrysy z rejestru gruntów udostępniane są każdemu.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. kompletny i poprawnie wypełniony wniosek

UWAGA:

Zamawianie dokumentów z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali wymaga użycia wniosków określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (DzU z 2014 r. poz. 917 ze zm.). 

2. w sprawach załatwianych przez osoby trzecie oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię
 
OPŁATY:

Wszelkie informacje udzielane z operatu ewidencji gruntów i budynków są odpłatne.

 

Dokumenty w postaci drukowanej:

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW - JR 50 ZŁ

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW BEZ DANYCH OSOBOWYCH - JR 30 ZŁ

WYPIS I WYRYS Z REJESTRU GRUNTÓW - JR 150 ZŁ

WYRYS - JR 110 ZŁ

WYPIS Z KARTOTEKI BUDYNKÓW - JR 20 ZŁ

WYPIS Z REJESTRU BUDYNKÓW - JR 30 ZŁ

WYPIS Z REJESTRU LOKALI - JR 30 ZŁ

*JR - jednostka rozliczeniowa dotycząca sporządzenia jednego rodzaju dokumentu według jednej jednostki rejestrowej

 

PDFWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.pdf (208,18KB)

DOCXWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego - wersja edytowalna.docx (30,36KB)

PDFwniosek_o_udostepnienie_materialow_pzgik_P.pdf (72,91KB)

PDFwniosek_o_udostepnienie_materialow_pzgik_P2 - zbiór danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków EGiB (w postaci elektronicznej).pdf (165,09KB) 

PDFwniosek_o_udostepnienie_materialow_pzgik_P5 - rejestr cen nieruchomości.pdf (103,77KB) 

PDFwniosek_o_udostepnienie_materialow_pzgik_P6 - raporty tworzone na podstawie bazy EGiB.pdf (114,57KB) 

XLSXwniosek_o_udostepnienie_materialow_pzgik_P, P2, P5, P6.xlsx (32,00KB)

DOCWniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-gospodarstwie-rolnym.doc (36,50KB)