Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Ochrony Środowiska - pok. 308 , tel. 4401780 - Pani Katarzyna Łapczuk 

Zasady ogólne : 
Pozwolenie wydaje się, z zastrzeżeniem art. 183 b, 189, 191a, 217 na wniosek prowadzącego instalację.

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o wydanie pozwolenia , który powinien zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

1a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183 b ustawy POŚ;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3) informację o tytule prawnym do instalacji,
4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
5) ocenę stanu technicznego instalacji,
6) informację o rodzaju prowadzonej działalności,
7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska,
9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia,

10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji
11) informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
12) informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
13) wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
14) zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej instalacji,
15) proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - rownież proponowany termin zakończenia tych działań,
16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
17) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska jezeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
17 a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma ona wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu jej eksploatacji  

17 b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku gdy podmiot podejmuje realizację nowej instalacji,  

18) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

2. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1MW imniejszej niż 50MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa wart. 157a ust. 2pkt 3,dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art.146ust.3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, wniosek o wydanie pozwolenia zawiera dodatkowo informacje o:

1)sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);

2)numerze REGON prowadzącego instalację;

3)nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;                                                              

4)rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146ust. 3są zróżnicowane standardy emisyjne;                                                                                                                                                                                                        

5)rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146ust. 3są zróżnicowane standardy emisyjne;                                                                                                                                         

6)obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;                                                                                                                                         

7)dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20grudnia 2018r. albo po dniu 19grudnia 2018r.;                                                                                                                                                                               

8)przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw wciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

3. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1MW i mniejszej niż 50MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa wart. 157a ust. 2pkt 3, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art.146ust.3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:                                                                                                                                                                                                                             1)z pięciu lat dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20grudnia 2018r., a wprzypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19grudnia 2017r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20grudnia 2018r. wynosi nie więcej niż 500godzin wciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000godzin wciągu roku,                                                                                                                                                                                                                                                                         2)z trzech lat dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19grudnia 2018r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18grudnia 2017r., oddanego do użytkowania po dniu 20grudnia 2018r. wynosi nie więcej niż 500godzin wciągu rokudo wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.2e.
4. Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, to technologia tam stosowana powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
3)zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
4)stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
5)rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
7) postęp naukowo-techniczny.

5. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy również dołączyć:
1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
                                                                                                                                                             3)zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację  za przestępstwa przeciwko środowisku.   
6. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz informacji, o których mowa powyżej , powinien także zawierać:
1) czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
2) określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
3) opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.),
4) określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
5) aktualny stan jakości powietrza,
6) określenie warunków meteorologicznych,
7) wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 ustawy POŚ, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.
5. Informacje, o których mowa:
1) w pkt 1.10, powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji dla której są ustalone standardy emisyjne także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,
2) w pkt 1.16, powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.

Opłaty :

Pozwolenie:

 - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 2 011 zł;     

- w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw -506 zł;   

- pozostałe pozwolenia - 506 zł;                                    

- wydane w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego, wynosi 150 % stawki określonej odpopwiednio w    pkt 1,2 lub 3 

Opłatę można  uiścić:

- gotówką w kasie Starostwa lub Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,

- przelewem na  konto Urzędu Miasta  Strzelce Opolskie -BS Leśnica oddz. Strzelce Opolskie Nr 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001

Czas oczekiwania : 
Niezwłocznie , nie później niż w ciągu miesiąca. a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

PDFWniosek_o_wydanie_pozwolenia_na_wprowadzanie_gazow_lub_pylow_do_powietrza.pdf (130,75KB)
DOCXWniosek o pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza - dostępny cyfrowo.docx (23,56KB)