Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Miejsce załatwienia: 
Wydział Ochrony Środowiska - pok. 308 , tel. 440-17-80 - Pani Katarzyna Łapczuk

Zasady ogólne: 
Informację udostępnia się na pisemny wniosek.
Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Wymagane dokumenty: 
Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Opłaty:

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne. 
1. Opłaty za wyszukiwanie informacji wynoszą:
- 5 zł za informację, jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów,
-  jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów opłata ulega zwiększeniu mnożąc 5zł  przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.
2. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) w formie wydruku lub kserokopii wynoszą:
- 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej,
- 1,50 zl za stronę kopii kolorowej.

3. Opłaty za skanowanie dokumentów wynoszą 0,10 zł za każdą stronę,
4. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii , w  formacie:
- 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2,
- 420 mm x 594 mm ( A2)  pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4,
- 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8,
- 841 mm x 1.189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.
5.  Opłaty za udostępnienie informacji w formie elektronicznej, jest nie wyższa niż 1,50 za każdą płytę CD lub DVD 

6. Jeżeli wniosek dotyczy  udostępnienia informacji na nośnikach innych niż płyta CD lub DVD, po uzyskaniu zgody wnioskującego pobiera się  opłatę równą kosztowi zakupu nośnika.

7. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku  usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

8. Opłatę, o której mowa w pkt 1-7 uiszcza się w terminie 14 dni, od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty, przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy :  Bank Spółdzielczy Leśnica Oddz. Strzelce Opolskie Nr 27 8907 1089 2002 0090 0007 0068 lub przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi również wnioskodawca.

9. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

Czas oczekiwania: 
1. Informację udostępnia się do 30 dni od momentu złożenia wniosku.
2. Termin o którym mowa w pkt 1 może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. 
3. Dokumenty, których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach udostępnia się w niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia  złożenia wniosku o udostępnienie informacji o środowisku

PDFwniosek_o_udostepnienie_informacji_13_10_2016.pdf (207,09KB)
DOCXWniosek o udostępnienie informacji o środowisku - dostępny cyfrowo.docx (23,92KB)