Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przeniesienie pozwolenia na budowę. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych.Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
listownie, osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem systemu ePUAP
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

    • kserokopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia,
    • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
    • pisemna zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana lub inwestora, który dokonał zgłoszenia; zgoda nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia, lub objęte zgłoszeniem po dokonaniu tego zgłoszenia, przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę lub przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

Uwaga: pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora należy złożyć w oryginale lub jako urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.

Informacje o opłata skarbowych
Opłata skarbowa pobierana jest w dniu złożenia wniosku o przeniesienie pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót wg stawek określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej:
Należną opłatę uiszcza się:
w kasie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 w godzinach:
od 7,40 do 18,00 (poniedziałek - czwartek) 
od. 7,40 do 15,00 (piątek)
przerwa 11,00 - 11,15 i 14,30 - 14,45
lub przelewem na konto Gminy Strzelce Opolskie Bank Spółdzielczy Leśnica Oddział Strzelce Opolskie nr 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę następuje w terminie przewidzianym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego - niezwłocznie, do miesiąca.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi, informacje dodatkowe:
Konieczność przenoszenia pozwolenia na budowę zachodzi wyłącznie w przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę a zakończeniem budowy.
Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami 774401761, 77 441763, 77 4401760.
Pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/ został uruchomiony praktyczny portal informacyjny budowlane ABC.

Druki do pobrania w załączeniu.

PDFwniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11).pdf (343,93KB)
PDFwniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9).pdf (328,30KB)

PDFoświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5).pdf (239,91KB)
PDFoświadczenie o przeniesieniu decyzji.pdf (12,63KB)