Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozwolenie na budowęSposób i miejsce złożenia dokumentów:
listownie, osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem systemu ePUAP  
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego wydawane jest na wniosek inwestora.
Należy wypełnić druk wniosku PB-1 oraz w razie potrzeby załączyć wyszczególnione we wniosku dokumenty. 
Druki PB-1 oraz druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie mogą podlegać modyfikacji.

Uwaga: pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora należy złożyć w oryginale lub jako urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.

Informacje o opłacie skarbowej: 
Opłata skarbowa pobierana jest w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wg stawek określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej :
za pozwolenie na budowę – stawka obliczona wg tabeli ustawy ,
za pełnomocnictwo – 17 zł.
Należną opłatę uiszcza się:
w kasie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 w godzinach:

od 7:40 do 16:45 (poniedziałek) 

od 7:40 do  14:45 (wtorek - czwartek) 

od 7:40 do 13:45 (piątek) 

przerwa 11:00 - 11:15 i 14:30 - 14:45

lub przelewem na konto Gminy Strzelce Opolskie Bank Spółdzielczy Leśnica Oddział Strzelce Opolskie nr 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie pozwolenia na budowę następuje w terminie przewidzianym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - niezwłocznie, do 65 
dni.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi, informacje dodatkowe:
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 pokój 212 lub telefonicznie pod numerami 77 4401760, 774401761, 77 4401763.
Pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/ został uruchomiony praktyczny portal informacyjny budowlane ABC.

Druki do pobrania w załączeniu.
PDFwniosek o pozwolenie na budowę (PB-1).pdf (312,16KB)
PDFWniosek o zmianę pozwolenia na budowę (PB-7).pdf (299,38KB)
PDFOświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) (239,91KB)
PDFWniosek o pozwolenie na budowę obiektu tymczasowgo PB-8.PDF (285,13KB)


DOCZrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania (26,00KB)