Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiat Strzelecki

mapka-powiatu-strzeleckiego.jpeg

1. Informacje o Urzędzie: 

  • wydziały wchodzące w skład urzędu,

  • nazwiska i podstawowe informacje o osobach i stanowiskach,

  • godziny pracy urzędu, adresy, telefony, e-maile.

2. Struktura organizacyjna urzędu - kompetencje:  

  • Schemat organizacyjny.

3. Spis jednostek organizacyjnych powiatu:  

  • adresy, telefony, e-maile.

4. Spis spraw załatwianych w urzędzie: 

  • co ? gdzie ? kiedy ?
    W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 Nr 171, poz. 1016), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

5. Rejestr uchwał Rady Powiatu Strzeleckiego i Zarządu Powiatu Strzeleckiego.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4401 700 
fax. 77 4401 701

przyjmowanie stron:
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Wydział Komunikacji i Transportu

Rejestracja pojazdów:   tel.  77 440 17 07   do 712.     pok. nr 4 - 5

Przyjmowanie stron:

poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

 

Telefonicznej rezerwacji dnia i godziny w zakresie rejestracji można dokonać pod nr  
tel. 77 440 17 00, rezerwacji w zakresie zgłoszenia zbycia, nabycia, wyrejestrowania pojazdu,
itp. można dokonać pod nr
tel. 77 440 17 11 - 12.

 

Prawo jazdy i pozostałe sprawy Wydziału Komunikacji:   tel. 77 440 17 06 pok. nr 2

Poniedziałek                                       w godz. 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek                                w godz. 7.30 - 15.30
piątek                                                  w godz. 7.30 - 14.00.

www.powiatstrzelecki.pl

Elektroniczne skrzynki podawcze:

Adres skrzynki podawczej: /ja9s07ql6o/SkrytkaESP

Wnioski elektroniczne związane z uprawnieniami kierowców oraz rejestracją pojazdów:

Konta bankowe: 

27 8907 1089 2002 0090 0007 0068 płatności z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat geodezyjnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat z najmu i czynszów, karty wędkarskiej, dzienników budowy
52 8907 1089 2002 0090 0007 0006 wadia przetargowe, zabezpieczenia właściwego wykonania robót, czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
36 8907 1089 2002 0090 0007 0003 opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty z tytułu przekształcenia, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty z tytułu nabycia
63 8907 1089 2002 0090 0007 0002 rachunek dochodów budżetu powiatu (wpływy m.in. z tyt. dotacji, subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, darowizn)

Opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich - nr. 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001


INFORMACJA

Powiat Strzelecki informuje, że począwszy od 1 lipca 2018 r. przy dokonywaniu wszelkich płatności
na podstawie faktury z wykazaną kwotą podatku VAT będzie stosować mechanizm podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności wprowadza ustawa o podatku od towarów i usług art. 108a ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).
Mechanizm podzielonej płatności zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki.
Kwota netto przekazana będzie na rachunek wskazany w fakturze, kwota podatku VAT na wyodrębniony
przez bank rachunek VAT kontrahenta.
Rozwiązanie to znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz podatników VAT.
Płacenie w omawianej formie będzie jedną z najistotniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca
dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało znaczenie
dla bezpieczeństwa VAT naliczonego nabywców.