Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi prowadzony jest przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na podstawie informacji przekazanych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska oraz starostów.

W myśl art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396 z późn.zm.), dalej jako Poś, Starosta Strzelecki ma obowiązek dokonywania identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządzenia wykazu takich potencjalnych zanieczyszczeń i przekazania go Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r. Ponadto rozumie się przez to także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.  o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1862), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.   z 2016 r., poz. 1395) określa między innymi rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń.

W trybie art. 101e ust. 3 Poś,  każdy kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie ziemi, może zgłosić ten fakt staroście.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentacje która uprawdopodobni jej wystąpienia, w tym w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a Poś.

Zgłoszenia o potencjalnych historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi należy przekazywać na adres: Starostwo Powiatowe  w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie lub na adres e-mailowy: . Do zgłoszeń, składanych w postaci elektronicznej, należy dołączyć zeskanowane dokumenty lub dokumentacje.

 

Władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, zgodnie z art. 101e ust.1 w/w ustawy, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Szczegółowe informacje można znaleźć  na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Opolu, pod adresem: opole.rdos.gov.pl w zakładce szkody w środowisku.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2019
  przez: Gabriela Kandora
 • opublikowano:
  15-11-2019 11:38
  przez: Gabriela Kandora
 • zmodyfikowano:
  15-11-2019 11:49
  przez: Gabriela Kandora
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 585
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl