Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Nadanie uprawnień instruktora

Nadanie uprawnień instruktora

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów

Załączniki:
•    1 fotografia,
•    orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
•    orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
•    zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów,
•    zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie,
•    zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
•    dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów (50 zł)

Do wglądu:
•    dowód osobisty


Instruktorem jest osoba, która:
1.    posiada prawo jazdy:
•    kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
•    kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
•    kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku            oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
•    kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;

2.    posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

3.    posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

4.    posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

5.    ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

6.    złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

7.    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
•    przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
•    przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
•    przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
•    prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
•    przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
•    przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

8.    jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania legitymacji instruktora nauki jazdy jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji stronie.

 

DOCwniosek o przedłużenie legitymacji instruktora.doc

PDFwniosek o wpis.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-03-2019
  przez: Karolina Szopa
 • opublikowano:
  25-03-2019 09:02
  przez: Karolina Szopa
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 861
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl