Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o rejestrację pojazdu,

- dowód własności pojazdu,

- dowód rejestracyjny,

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu, jeżeli jest wymagane,

- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,

- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE,

- tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- tablice rejestracyjne zagraniczne - do zwrotu albo oświadczenie o ich braku.

W przypadku braku:
- dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,
- dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE

Można dokonać warunkowej rejestracji pojazdu, jednak dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego, a właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

Dokumenty do wglądu:

dowód osobisty właściciela i współwłaściciela

Opłaty:

13,50 zł pozwolenie czasowe (+ 0,50zł opłata ewidencyjna)
54,00 zł dowód rejestracyjny (+ 0,50zł opłata ewidencyjna)
75,00 zł karta pojazdu (+ 0,50zł opłata ewidencyjna)
18,50 zł nalepka kontrolna (+ 0,50zł opłata ewidencyjna)
12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych (+ 0,50zł opłata ewidencyjna)

Opłaty za tablice rejestracyjne:

80,00 zł samochodowe
40,00 zł motocyklowe / na ciągnik rolniczy / na przyczepę
30,00 zł motorowerowe
1 000,00 zł oplata za tablice indywidualne 500,00 zł / 1 szt.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 30 min

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek o rejestrację może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

W przypadku wniosku o wydanie tablic indywidualnych właściciel składa podanie o wydanie tablic (tablicy) indywidualnych, wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Organ rejestrujący wydaje tablice indywidualne po sprawdzeniu w ewidencji tablic (tablicy) indywidualnych, wydanych na obszarze województwa, że identyczne tablice (tablica) nie zostały wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie województwa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355)

PDFWniosek o rejestrację, wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu.pdf
 

PDFupoważnienie.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  29-12-2016
  przez: Krzysztof Rozmus
 • opublikowano:
  29-12-2016 11:53
  przez: Krzysztof Rozmus
 • zmodyfikowano:
  10-06-2020 14:16
  przez: Rafał Kotrys
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 4296
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl