Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego

Zgodnie z art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.) zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;

3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno - budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej, spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej; 

4) statut szkoły lub placówki;

5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w przypadku szkół, które ubiegają się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności; 

7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Strzelecki (wzór) DOCXzgloszenie-do-ewidencji-szkol-i-placowek-niepublicznych-2019.docx
 2. Statut szkoły lub placówki.
 3. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia.
 4. Potwierdzenie osobowości prawnej (osoby prawne) lub kserokopia dowodu osobistego (osoby fizyczne).
 5. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem (umowa najmu, dzierżawy, akt własności).
 6. Informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:
  a) możliwość prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
  b) realizację innych zadań statutowych,
  c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu.
 7. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich.
 8. Pozytywna opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
 9. Pozytywna opinia Opolskiego Kuratora Oświaty w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej.
 10. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych  art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 z późn. zm.).
 11. Informacje dodatkowe niezbędne do zarejestrowania szkoły lub placówki w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) oraz nadania numeru REGON przez GUS (wzór) -  DOCXInformacje dodatkowe niezbędne do zarejestrowania szkoły 2018.docx
   
Metryczka
 • wytworzono:
  29-12-2016
  przez: Krzysztof Rozmus
 • opublikowano:
  29-12-2016 11:38
  przez: Krzysztof Rozmus
 • zmodyfikowano:
  17-09-2019 10:14
  przez: Piotr Wiatrek
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Strzelecki
  odwiedzin: 1809
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl