Przejdź do treści strony
Powiat Strzelecki Biuletyn Informacji Publicznej

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI
W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM ZAGROŻENIOM ZWIĄZANYM  
Z  PANUJĄCYM KORONAWIRUSEM DO DNIA 31.03.2020 R.

NA TERENIE POWIATU STRZELECKIEGO

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ

(telefon, email, komunikator internetowy, wideorozmowa itp.)

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest

wcześniejsze przesłanie mailem na adres
 skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego
wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html

1.jpeg

Po przesłaniu do urzędu powiatu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 77 440 17 97.

 

ROK 2020:

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego / nieodpłatnej mediacji
na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r.

 

W 2020 roku w Powiecie Strzeleckim  będą funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

UWAGA! Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się uprzednio na wizytę umówić:

 • telefonicznie pod numerem tel.: 77 440 17 97;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ;
 • osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – pokój 201 ( II piętro).

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ: Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.


OPIS USŁUGI:
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnymoraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącymsię postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Oto szczegółowe informacje, gdzie są zlokalizowane i w jakich godzinach są czynne punkty:

1. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI prowadzony przez radców prawnych i adwokatów

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
(lokal oznaczony nr 7)

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów jest świadczona w następujących dniach i godzinach:

 • Poniedziałek 14.00 - 18.00
 • Środa 14.00 - 18.00
 • Piątek 14.00 - 18.00

( co drugi piątek : 03.01.,  17.01, 31.01., 14.02., 28.02., 13.03., 27.03., 10.04., 24.04., 08.05., 22.05., 05.06., 19.06., 03.07., 17.07., 31.07., 14.08., 28.08., 11.09., 25.09., 09.10., 23.10., 06.11., 20.11., 04.12., 18.12.)

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radców prawnych jest świadczona w następujących dniach i godzinach:

 • Wtorek 14.00 - 18.00
 • Czwartek 11.00 - 15.00
 • Piątek 14.00 - 18.00

( co drugi piątek: 10.01.,  24.01, 07.02., 21.02., 06.03., 20.03., 03.04., 17.04., 01.05., 15.05., 29.05., 12.06., 26.06., 10.07., 24.07.,  07.08., 21.08., 04.09., 18.09., 02.10., 16.10., 30.10.,  13.11., 27.11., 11.12., 25.12. )

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

2. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJIprowadzony przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo ul. Stanisława Dubois 18/3, 45-070 Opole, Numer KRS 0000445428 - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie
(lokal oznaczony nr. A8)
Punkt jest czynny w PONIEDZIAŁKI W GODZ. 13.00 – 17.00

Urząd Miejski w Leśnicy
ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica
(lokal oznaczony nr. 16)
Punkt jest czynny we WTORKI W GODZ. 14.00-18.00

Urząd Gminy w Jemielnicy 
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
(lokal oznaczony numerem 6 budynek nr 2 – sala posiedzeń)
Punkt jest czynny w ŚRODY W GODZ. 11.30-15.30

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
(lokal oznaczony nr 7)
Punkt jest czynny w CZWARTKI W GODZ. 15.00-19.00 specjalizacja z Nieodpłatnej Mediacji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe
ul. Sławęcicka 19
47-143 Ujazd
(lokal oznaczony nr 1)
Punkt jest czynny w PIĄTKI W GODZ. 11.00-15.00 

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ: Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

OPIS USŁUGI: Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana  o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie  z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

1. Punkt NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI prowadzony przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, Numer KRS 00000 20382 - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
(lokal oznaczony nr 7)
Punkt jest czynny od PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.00-11.00 

PDFKarta informacyjna - Nieodpłatna Pomoc Prawna.pdf
PDFKarta informacyjna - Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie.pdf
PDFKarta informacyjna - Nieodpłatna Mediacja.pdf
PDFKarta informacyjna - Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.pdf
PDFHarmonogram na 2020 rok z podziałem na dni.pdf

Załączone dokumenty:
PDFOświadczenie.pdf
PDFKlauzula RODO - dla petentów.pdf
PDFPoradnik - Dziedziczenie ustawowe i testamentowe.pdf
PDFPoradnik - Mediacje.pdf
PDFPoradnik - Prawo Rodzinne.pdf
PDFPoradnik - Upadłość Konsumencka.pdf

__________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA

Zgodnie z  art. 8 ust. 8 ustawy o  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoby, które  zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązane są złożyć staroście w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość.


PDFOświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, .pdf

Powyższe oświadczenie winno zostać przesłane staroście na adres: wraz z informacją zawierającą Państwa dane kontaktowe pozwalające na skontaktowanie się z Państwem osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dane kontaktowe winny obejmować:
1.      imię i nazwisko,
2.      adres zamieszkania ( celem stwierdzenia właściwości miejscowej Starosty Strzeleckiego ),

3.      numer telefonu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U z 2019 r. poz. 1145) do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

__________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

Zgodnie z  art. 8 ust. 8 ustawy o  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowaw ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania lub miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

W tym celu prosimy o dokonanie zgłoszenia:
- telefonicznie pod numerem telefonu: 77 440 17 50 / 77 440 17 97

- za pośrednictwem poczty elektronicznej:
- listownie na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2, 47 -100 Strzelce Opolskie

W przypadku zgłoszenia telefonicznego osoba winna dosłać za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub listowanie oświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 2.

PDFOświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, .pdf
 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U z 2019 r. poz. 1145) do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

__________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POZA PUNKTEM LUB ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Informuję, iż w/w osoby mają możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielnej nieodpłatnej pomocy prawnej:
- telefonicznie pod numerem: 77 440 17 97,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: ,
- listowanie pod adresem: Starostwo Powiatowe Wydział Organizacyjny, ul. Jordanowska 2,
  47 -100 Strzelce Opolskie.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U z 2019 r. poz. 1145) do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

__________________________________________________________________________________________________

Metryczka
 • opublikowano:
  31-12-2015 11:17
  przez: Krzysztof Rozmus
 • zmodyfikowano:
  16-03-2020 10:26
  przez: Rafał Kotrys
 • podmiot udostępniający:
  powiat strzelecki
  odwiedzin: 7804
Dane jednostki:

Powiat Strzelecki
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jordanowska 2
NIP: 756-18-12-928 REGON: 531412651
Numer konta: 63 8907 1089 2002 0090 0007 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4401 700
fax: 77 4401 701
e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl
strona www: powiatstrzelecki.pl